Hoạt động thanh tra được tiến hành chủ động, linh hoạt, bảo đảm tiến độ

Trong 9 tháng đầu năm 2023, toàn ngành Thanh tra tỉnh Bình Định đã tiến hành 75 cuộc thanh tra hành chính tại 140 đơn vị; có 15 cuộc thanh tra từ năm 2022 chuyển sang và 60 cuộc triển khai trong kỳ; 71 cuộc thanh tra theo kế hoạch được duyệt và 04 cuộc thanh tra đột xuất.

Đã ban hành Kết luận 55 cuộc thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế 7.649 triệu đồng và 9.360m2 đất các loại; xử lý thu hồi về cho Nhà nước 6.235 triệu đồng và 8.000m2 đất các loại; kiến nghị xử lý khác về kinh tế 1.414 triệu đồng và 1.360m2 đất các loại; kiến nghị kiểm điểm, xử lý hành chính 09 tập thể và 31 cá nhân.

Đồng thời, đã theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý đối với 52 Kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật. Kết quả đã thu hồi về cho Nhà nước 5.309/6.235 triệu đồng (đạt tỷ lệ 85,15%) và 8.000/8.000m2 đất các loại (đạt tỷ lệ 100%); kết quả xử lý khác về kinh tế 1.414/1.414 triệu đồng (đạt tỷ lệ 100%) và 1.291/1.360m2 đất các loại (đạt tỷ lệ 94,93%); các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với 14 tập thể và 58 cá nhân (kiểm điểm rút kinh nghiệm).

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh đã tiến hành 1.048 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 3.332 lượt tổ chức và cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước trên các lĩnh vực: Quản lý, đầu tư xây dựng; trật tự xây dựng; trật tự an toàn giao thông; tài chính, ngân sách nhà nước; hoạt động khám, chữa bệnh, kinh doanh thuốc; vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường…

Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã phát hiện 120 tổ chức và 311 cá nhân vi phạm. Trong đó, vi phạm về kinh tế 664 triệu đồng, xử lý thu hồi về cho Nhà nước 296 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 368 triệu đồng; ban hành 373 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 63 tổ chức và 310 cá nhân với số tiền 2.892 triệu đồng. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm đã thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước 3.127 triệu đồng; các cơ quan có liên quan đã thực hiện xong các kiến nghị xử lý khác về kinh tế với số tiền 368 triệu đồng.

Như vậy, hoạt động thanh tra của ngành Thanh tra tỉnh Bình Định trong 9 tháng đầu năm 2023 được tiến hành chủ động, linh hoạt, bảo đảm tiến độ, bám sát Kế hoạch thanh tra được duyệt. Tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán được khắc phục. Các cuộc thanh tra, kiểm tra được tiến hành công khai minh bạch, đúng quy trình nghiệp vụ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Qua thanh tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật nhiều vụ việc vi phạm; kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ

Cùng với hoạt động thanh tra, 9 tháng đầu năm 2023, UBND tỉnh và các ngành, địa phương đã ban hành 107 văn bản để chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xây dựng ngành Thanh tra trong phạm vị thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước.

Mặt khác, chỉ đạo Thanh tra tỉnh tăng cường hướng dẫn, theo dõi, xử lý kịp thời các trường hợp chồng chéo, trùng lặp trong việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023, nhất là đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Bình Định đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo Thanh tra các ngành, địa phương phổ biến quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 65-NQ/BCSĐ ngày 16/01/2023 của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2023 và Nghị quyết số 76-NQ/BCSĐ ngày 06/6/2023 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra; chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua năm 2023 theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh bằng các hình thức phù hợp nhằm thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra

Những tháng cuối năm 2023, Thanh tra tỉnh Bình Định và các sở, ngành, địa phương chủ động chỉ đạo tiến hành khảo sát, nắm tình hình và xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch thanh tra của tỉnh năm 2024 đúng theo định hướng của Thanh tra Chính phủ, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, của ngành và đúng thời gian theo quy định của Luật Thanh tra năm 2022.

Đồng thời, tập trung triển khai các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Thanh tra các cấp, các ngành tiếp tục chú trọng thực hiện các cuộc thanh tra bảo đảm đúng trình tự thủ tục, công khai minh bạch, có chất lượng, hiệu quả theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra, nhất là trong khâu xây dựng báo cáo và ban hành Kết luận thanh tra. Thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra, việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo quy định của Thanh tra Chính phủ. Lực lượng thanh tra chuyên ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý, phụ trách, nhất là những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, ngành Thanh tra tỉnh Bình Định tiếp tục chú trọng thực hiện công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định của pháp luật./.

Minh Nguyệt
(Nguồn: ThanhtraVietNam)