Kiểu hiển thị:
Luật Quốc phòng

Tác giả: Nguyễn Trọng Báu

Nhà xuất bản: Tư pháp

Năm xuất bản: 2006

Luật Khoa học và Công nghệ

Tác giả: Nguyễn Trọng Báu

Nhà xuất bản: Tư pháp

Năm xuất bản: 2006

Luật Thi đua khen thưởng

Tác giả: Nguyễn Trọng Báu

Nhà xuất bản: Tư pháp

Năm xuất bản: 2006

Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nạm năm 1992: Đã được sửa đổi bổ sung năm 2001

Tác giả: Nguyễn Trọng Báu

Nhà xuất bản: Tư pháp

Năm xuất bản: 2006

Tìm hiểu Luật Thanh niên

Tác giả: Nguyễn Trọng Báu

Nhà xuất bản: Tư pháp

Năm xuất bản: 2006

Bộ Luật Lao động và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động

Tác giả: Nguyễn Trọng Báu

Nhà xuất bản: Tư pháp

Năm xuất bản: 2006

Chủ Tịch Hồ Chí MInh với công tác Thanh tra

Tác giả: Nguyễn Trọng Báu

Nhà xuất bản: Tư pháp

Năm xuất bản: 2006