1

Thông báo

Thông báo về việc tổ chức “Lớp Bồi dưỡng kiến thức Phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư năm 2021”, theo hình thức học trực tuyến

Theo kế hoạch do Tổng Thanh tra Chính phủ giao, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra ký thông báo số 433/TCBTT-ĐT ngày 22 tháng 9 năm 2021 về việc tổ chức “Lớp Bồi dưỡng kiến thức Phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư năm 2021”, theo hình thức… Đọc Thêm

Đọc thêm

Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính theo hình thức trực tuyến Khóa 01 năm 2021

Thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ;… Đọc Thêm

Đọc thêm

Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo khóa 04 năm 2021 theo hình thức trực tuyến

Thực hiện Kế hoạch số 2235/KH-TTCP ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng năm 2021; trên cơ sở đăng ký nhu cầu bồi dưỡng về nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư của các Bộ, ngành, địa… Đọc Thêm

Đọc thêm

Theme Settings