Ngay từ đầu năm, thực hiện định hướng của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động xây dựng kế hoạch và hướng dẫn Thanh tra các huyện, thành phố, sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch trình thủ trưởng cùng cấp phê duyệt; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai, có hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng định hướng, chương trình, kế hoạch và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Thanh tra tỉnh đã tham mưu và triển khai thực thực hiện tốt các giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại, khuyết điểm theo các thông báo kết luận kiểm tra của Ban thường vụ Tỉnh ủy, kết quả khắc phục để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trên các mặt công tác.

Trong 6 tháng qua, toàn ngành đã triển khai 71 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính tại 203  đơn vị, ban hành 52 kết luận thanh tra. Qua thanh tra phát hiện vi phạm với số tiền trên 7 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước (NSNN) hơn 1,5 tỷ, đã thu 100%. Trong đó, Thanh tra tỉnh triển khai 20 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm gần 5 tỷ, kiến nghị thu hồi trên 1,4 tỷ đồng; Thanh tra các huyện, thành phố, sở ngành triển khai 51 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm trên 2 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 130,38 triệu đồng, kiến nghị khác hơn 2 tỷ đồng, đã thu 130,38 triệu đồng, đạt 100%.

Về công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, toàn ngành thực hiện 18 cuộc thanh tra trách nhiệm, trong đó: Thanh tra tỉnh thực hiện 09 cuộc Thanh tra trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được nhà nước giao đối với UBND cấp huyện về nội dung thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất và sử dụng kinh phí từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất và công tác giải phóng mặt bằng do UBND tỉnh giao để triển khai các dự án, công trình đối với Chủ tịch UBND các huyện: Lập Thạch, Vĩnh Tường, Tam Dương, Sông Lô, Yên Lạc, Bình Xuyên; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Giao thông Vận tải; Thanh tra các huyện, sở, ngành thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Đống Đa, Thanh Trù, phường Hội Hợp; Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc… Qua thanh tra phát hiện một số tồn tại và đã kiến nghị xử lý, kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị, cá nhân để xẩy ra tồn tại, vi phạm phát hiện qua thanh tra. Đồng thời, đã kiến nghị với Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tham mưu các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các cơ quan thanh tra chuyên ngành đã thực hiện 125 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 540 tổ chức và cá nhân; ban hành 16 kết luận và 461 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; số tiền vi phạm theo kết luận thanh tra hơn 8,6 tỷ đồng; số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 4 tỷ, đã thu 100% số tiền vi phạm. Các cuộc thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, hành lang an toàn giao thông vận tải, các hoạt động dịch vụ văn hóa, y tế, thông tin và truyền thông, an toàn thực phẩm… Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã xử lý, chấn chỉnh những vi phạm của các tổ chức, cá nhân; đồng thời, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý về ngành, lĩnh vực phụ trách.

Về thực hiện kết luận thanh tra, đã hoàn thành xong 53/81 Kết luận thanh tra phải thực hiện, đã thu hồi 1,4/1,5 tỷ đồng (đạt 94,46%), xử lý khác về kinh tế 6,6/8 tỷ đồng (đạt 82,56%), xử lý hành chính đối với 03/03 tổ chức và 09/09 cá nhân (đạt 100%). Thanh tra tỉnh đã kiểm tra việc thực hiện 14 kết luận thanh tra. Sau khi kết luận thanh tra được ban hành, Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kết luận, đã cơ bản xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện đối với 12/14 kết luận thanh tra, đồng thời ban hành nhiều văn bản đôn đốc thực hiện, tỷ lệ thu hồi tiền vi phạm sau thanh tra nộp vào NSNN chiếm tỷ lệ 1,16/1,29 tỷ, đạt tỷ lệ 89%.

Nhìn chung, trong công tác thanh tra, kiểm tra Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung vào các lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách, thực hiện chính sách pháp luật về thuế, phí, lệ phí, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị, chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định 49/2014/NĐ-CP, công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng trong quản lý, sử dụng NSNN, nguồn vốn đầu tư; việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực; tiến độ, chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra đã được nâng lên nhất là các cuộc thanh tra đột xuất. Qua thanh tra, kiểm tra đã chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong việc ban hành chính sách, pháp luật; kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo khách quan, chính xác, đúng pháp luật./.

Hà Tuấn
(Nguồn: ThanhtraVietNam)