Giải ngân đạt trên 95% vốn đầu tư công trong năm 2023

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đạt trên 95%, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra,… Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 17/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ để trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thực hiện công tác thiết kế, dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu ngay trong tháng đầu quý 1 năm 2023. Phối hợp với các cơ quan liên quan, đoàn thể thực hiện tốt công tác vận động thu hồi đất, kiểm kê áp giá bồi hoàn, phê duyệt phương án bồi hoàn giải phóng mặt bằng theo đúng trình tự, thụ tục quy định của pháp luật; bàn giao mặt bằng kịp thời cho nhà thầu thi công.

Chủ đầu tư tập trung thực hiện dự án khởi công mới: Đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật, hoàn chỉnh các thủ tục và lựa chọn nhà thầu để khởi công trước ngày 28/02/2023; Đối với các dự án thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở, hoàn chỉnh các thủ tục và lựa chọn nhà thầu để khởi công trước ngày 30/3/2023. Tổ chức lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, nhất là đảm bảo tính công khai, minh bạch, cạnh tranh, không để xảy ra kiến nghị trong đấu thầu do công tác lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu; lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm triển khai hoàn thành các gói thầu theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình. Đối với các dự án chuyển tiếp thì đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện ngay từ đầu năm, đảm bảo tiến độ theo hợp đồng, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư. Chủ động rà soát và thực hiện nhanh các thủ tục điều chỉnh dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có); xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án/gói thầu theo thẩm quyền; không đề xuất, đùn đẩy xử lý các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của chủ đầu tư lên cấp trên làm chậm thời gian thực hiện dự án.

Vĩnh Long: Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công là một tiêu chí đánh giá công chức, viên chức
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các sở, ban, ngành , UBND các cấp nghiêm túc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (Ảnh: CTTĐT.VL)

Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư công

Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch vốn, định kỳ hàng tuần họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện; rà soát các kiến nghị khó khăn, vướng mắc của chủ đầu tư và khẩn trương phối hợp giải quyết, tháo gỡ dứt điểm theo thẩm quyền, đối với những nội dung vượt thẩm quyền sớm báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nhanh chóng triển khai công tác kiểm kê, áp giá, phê duyệt phương án bồi hoàn; giải quyết kiếu nại, tổ chức vận động giao mặt bằng; trường hợp đã thực hiện đúng thủ tục, trình tự nhưng còn hộ dân không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế theo quy định,…

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, công chức, viên chức và đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Chú trọng, công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, bảo đảm đúng mục đích; chất lượng và hiệu quả các công trình; tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Kịp thời chấn chỉnh và xử lý theo quy định đối với những vi phạm trong lĩnh vực đầu tư công; công khai và làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong việc tổ chức thực hiện, chậm giải ngân; kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, thiếu trách nhiệm, gây cản trở trong việc triển khai kế hoạch vốn đầu tư công. Kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là một trong những tiêu chí xét, đánh giá cán bộ công chức, viên chức trong năm 2023./.

Đình Thuyết

(Nguồn: ThanhtraVietNam)