Báo cáo kết quả công tác do Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tổng hợp Lê Hồng Lĩnh trình bày tại Hội nghị giao ban lãnh đạo cấp vụ của Thanh tra Chính phủ cho biết, tháng 10/2023, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các cục, vụ, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình công tác đã được phê duyệt và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Trong đó, Tổng Thanh tra Chính phủ tham dự Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV; làm việc với các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang về tình hình, kết quả sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu của 2 tỉnh; cho ý kiến một số dự thảo kết luận thanh tra…

Các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được phân công; triển khai các đoàn thanh tra theo kế hoạch; tiếp tục thực hiên các nghị quyết số 45-NQ/BCSĐ, số 76-NQ/BCSĐ, 38-NQ/ĐU, quyết định số 465/QĐ-TTCP của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra.

Trong tháng 10, Thanh tra Chính phủ đã ban hành thêm 1 kết luận thanh tra, triển khai mới 3 cuộc thanh tra góp phần nâng số kết luận đã ban hành trong 10 tháng đầu năm 2023 lên 15 kết luận thanh tra, số cuộc thanh tra tiếp tục thực hiện lên 25 cuộc.

Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ ban hành các kết luận thanh tra
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban. Ảnh: Ngô Tân

Thực hiện thẩm định 4 dự thảo kết luận thanh tra của 2 đoàn thanh tra; tham gia ý kiến đối với 1 dự thảo kết luận thanh tra và 1 dự thảo Báo cáo Thủ tướng Chính phủ; giám sát hoạt động 2 đoàn thanh tra; tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra, báo cáo kết quả theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, trong đó có 5 kết luận thanh tra do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ cũng đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện Định hướng chương trình thanh tra năm 2024…

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, báo cáo cho thấy, trong tháng 10, Trụ sở tiếp công dân đã tiếp 353 lượt với 706 công dân đến trình bày 353 vụ việc; tiếp nhận 1.031 đơn, đã phân loại, xử lý 987 đơn; 25 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được Thủ tướng Chính phủ giao tiếp tục được kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định.

Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai theo chương trình công tác; đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 10/11/2023 về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu các cục, vụ, đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thủ tướng Chính phủ, bám sát chương trình, kế hoạch công tác và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, trong đó, tập trung vào những nôi dung chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023 và các cuộc thanh tra đột xuất được giao, trong đó có nội dung thanh tra công tác cải cách hành chính, công vụ tại một số bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ ban hành kết luận thanh tra; đối với các cuộc cần lấy ý kiến của các bộ ngành cần khẩn trương đôn đốc để hoàn thiện, ban hành kết luận thanh tra.

Hai là, đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường trao đổi, phối hợp giữa các cơ quan ở Trung ương và địa phương, tạo sự thống nhất trong quá trình xem xét, giải quyết, nhất là những vụ việc phức tạp. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, trong đó có Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 7/8/2023 của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2544/VPCP-V.I ngày 24/7/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Ba là, tiếp tục triển khai thực hiện theo Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện xác minh tài sản, thu nhập năm 2023; tham mưu triển khai Định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức Hội nghị về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập; tham mưu triển khai Nghị quyết 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030.

Bốn là, tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Luật Thanh tra năm 2022 và các nghị định của Chính phủ, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra; tiếp tục triển khai xây dựng đề án, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ. Tiếp tục tham mưu xây dựng Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; xây dựng các thông tư hướng dẫn thi hành theo Kế hoạch xây dựng thể chế…

Ngô Tân
(Nguồn: ThanhtraVietNam)