Ban Chỉ đạo đã tổ chức họp phiên thứ nhất để thảo luận về 03 dự thảo văn bản của Ban Chỉ đạo gồm: Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo, Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo. Đồng thời, cho chủ trương về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tiếp theo của Ban Chỉ đạo nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác PCTN,TC trên địa bàn tỉnh. Phiên họp thứ 2 thảo luận, cho chủ trương về các nội dung: Kiểm điểm kết quả hoạt động năm 2022; triển khai Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo; báo cáo tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc do các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý; thống nhất đưa 05 vụ án tham nhũng, tiêu cực vào diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Cùng với đó, Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC, Ban Nội chính Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN,TC. Qua đó, công tác đấu tranh, PCTN,TC trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc và có chuyển biến tích cực; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chủ động hơn trong kiểm tra, thanh tra phát hiện xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực; các cơ quan tư pháp đã tích cực điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo đảm bảo về thời gian, tiến độ theo quy định và định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo thực hiện 03 cuộc kiểm tra, 02 cuộc giám sát, giám sát thường xuyên và thanh tra. Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 12-KL/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, tiêu cực tại Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu. Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Chỉ đạo kiểm tra chuyên đề về việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị, khởi tố các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực. Giám sát việc triển khai, cụ thể hoá thực hiện các kế hoạch, quy định của cấp có thẩm quyền về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền tại Ban Thường vụ Huyện uỷ Lương Sơn, Ban Thường vụ Huyện ủy Đà Bắc. Giám sát công tác PCTN tại Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố Hòa Bình…

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát về công tác PCTN,TC. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chấp hành quy định nêu gương; quy định những điều đảng viên không được làm; tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt đê xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Kiểm tra, xử lý nghiêm minh kịp thời các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên ở nơi làm việc. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác PCTN,TC tại các cấp ủy, tổ chức đảng, lĩnh vực, địa bàn, chuyên đề được phân công quản lý, theo dõi, phụ trách; nhất là trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và các kết luận phiên họp, cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo giao đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra công tác thanh tra trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ phát sinh, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực như: Công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng, quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư mua sắm tài sản công; việc chấp hành pháp luật về thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước gắn với chống thất thu ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng kinh phí ủng hộ, tài trợ, viện trợ khắc phục hậu quả dịch bệnh, thiên tai. Thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý sai phạm, thu hồi tài sản trong quá trình thanh tra, kiểm tra, cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp phản ánh, tố giác cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực: Từ khi thành lập đến nay, Ban Chỉ đạo tiếp nhận 05 đơn khiếu nại, Ban Nội chính Tỉnh ủy – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã tham mưu giúp Ban Chỉ đạo chuyển 02 đơn đến Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền, lưu 03 đơn theo quy định.

Tại phiên họp thứ 2, Ban Chỉ đạo đã thống nhất đưa 05 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; đồng thời chỉ đạo các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm đảm bảo đúng thời gian theo quy định của pháp luật. Đến ngày 31/5/2023, 03 vụ án đang trong quá trình điều tra, 01 vụ án đang trong thời hạn truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, 01 vụ án đã ban hành cáo trạng chuyển Tòa án nhân dân tỉnh.

Ban Nội chính Tỉnh ủy – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc đối với 06 vụ án tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; theo dõi kết quả xử lý 02 vụ việc, vụ án có dấu hiệu, hành vi tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm. Đến nay, 03 yụ án đang trong quá trình điều tra, 01 vụ án trong thời hạn truy tố của Viện Kiểm sát, 02 vụ án đã đưa ra xét xử. Các vụ án nêu trên đang được các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ xử lý đảm bảo đúng quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, việc xử lý đảm bảo theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tập trung lực lượng, tăng cường phối hợp trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay, toàn tỉnh đã khởi tố mới 13 vụ án tham nhũng với 42 bị can trong đó có 35 cán bộ, đảng viên; khởi tố 13 vụ án tiêu cực với 54 bị can, trong đó có 19 cán bộ, đảng viên bị khởi tố./.

Đoàn Cần
(Nguồn: ThanhtraVietNam)