Ngay từ đầu năm 2023, Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, quán triệt tới các cơ quan, đơn vị nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành Thanh tra, trong đó tập trung chỉ đạo liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Công tác phòng, chống tham nhũng nhằm triển khai thực hiện hiệu quả việc công khai, kê khai tài sản thu nhập theo quy định Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn liên quan. 3 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố đã ban hành 57 văn bản chỉ đạo về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã tuyên truyền phổ biến các văn bản này trên Cổng thông tin điện tử thành phần của từng đơn vị để người dân dễ tiếp cận, tra cứu thông tin nghiên cứu.

Thực hiện chủ đề năm 2023 của UBND thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị – xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu – thực hiện chuyển đổi số”, toàn ngành Thanh tra đã bám sát sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành liên quan, UBND các cấp để triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được một số kết quả. Trong đó, tập trung vào các vấn đề xã hội đang quan tâm và như: Quản lý thu chi tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, việc chấp hành các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí; quản lý sử dụng đất đai. Thanh tra thành phố ban hành văn bản hướng dẫn Thanh tra các quận, huyện, sở, ngành đã tham mưu cho lãnh đạo cùng cấp ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 phù hợp với chương trình, định hướng, chỉ đạo của các cấp và theo quy định pháp luật.

Trong quý I năm 2023, toàn ngành Thanh tra  thành phố Hải Phòng đã tiến hành triển khai 42 cuộc thanh tra hành chính, cuộc thanh tra theo kế hoạch 37 cuộc, số cuộc thanh tra đột xuất 05 cuộc; đã ban hành 8 kết luận thanh tra đảm bảo theo quy định pháp luật. Qua thanh tra phát hiện sai phạm trên 31 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền hơn 7,5 tỷ đồng, đã thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền 888,67 triệu đồng. Cùng với đó, Thanh tra thành phố và thanh tra các quận, huyện thường xuyên đôn đốc các kiến nghị của kết luận thanh tra, nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của các kết luận thanh tra theo quy định pháp luật. Trên toàn thành phố đã tiến hành đôn đốc 75 kết luận thanh tra, tổng số tiền thu hồi về ngân sách nhà nước với số tiền trên 3,3 tỷ đồng, đã thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền tương đương 3,2 tỷ; tổng số đất phải xử lý khác là 347m2 và xử lý hành chính 05 cá nhân.

Qua công tác kiểm tra, đôn đốc cho thấy, nhiều đơn vị đã nghiêm túc thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra, chấn chỉnh các tồn tại đã nêu, nhất là việc thực hiện thu hồi về kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện dứt điểm các kết luận, kiến nghị thanh tra.

Về thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, toàn thành phố đã triển khai 04 cuộc tại 14  đơn vị, trong đó: Thanh tra thành phố triển khai 01 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND quận Hồng Bàng và các đơn vị trực thuộc. Thanh tra các quận, huyện và các sở, ngành triển khai 03 cuộc. Qua thanh tra đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, kiến nghị các đơn vị khắc phục như: Một số cuộc thanh tra còn kéo dài thời gian viết báo cáo, kết luận, một số đơn vị ghi chép sổ theo dõi tiếp công dân chưa đầy đủ, phân loại đơn còn nhầm lẫn, việc lập và quản lý hồ sơ trong giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa bảo đảm quy định, thời hạn giải quyết một số vụ việc còn kéo dài, một số đơn vị chưa tổ chức thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo đối với các đơn vị thuộc quyền quản lý, chưa xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm, chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa hành vi tham nhũng.

Bên cạnh đó, về công tác thanh tra chuyên ngành, toàn Ngành đã triển khai 990 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 240 cá nhân, tổ chức có vi phạm, ban hành 246 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 917 triệu đồng, đã thu hồi về ngân sách nhà nước gần 569 triệu đồng. Nội dung chủ yếu phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành chủ yếu liên quan đến lĩnh vực: Lao động – thương binh và xã hội, du lịch, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, y tế, giao thông vận tải.

Nhìn chung, thời gian qua, công tác thanh tra của thành phố Hải Phòng đã được triển khai thực hiện theo định hướng của Thanh tra Chính phủ, bộ, ngành Trung ương. Toàn Ngành đã tập trung thúc đẩy tiến độ, hoàn thiện dự thảo, ban hành, công khai kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp; chú trọng đẩy mạnh đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị về thanh tra.

Để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra, trong thời gian tới, toàn ngành Thanh tra thành phố cần tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố; rà soát, điều chỉnh kế hoạch; tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp, nhất là các cuộc thanh tra đột xuất. Tăng cường phối hợp để hạn chế và xử lý kịp thời chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; xử lý nghiêm và ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra hoạt động thanh tra.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 33/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật của cơ quan, tổ chức, các nhân có biểu hiện cố tình trì hoãn, không thực hiện kết luận thanh tra.

Hà Tuấn
(Nguồn: ThanhtraVietNam)