Ngày 08/7, Cục II, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024. Phó Tổng Thanh tra Lê Sỹ Bảy tham dự và chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Cục II, trong 6 tháng đầu năm 2024, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, đội ngũ lãnh đạo Cục II đã được kiện toàn. Trong chỉ đạo, điều hành, Cục trưởng có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, đề cao và phát huy trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo phòng cũng như cá nhân công chức.

Lãnh đạo Cục đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ. Đối với những cuộc thanh tra chậm tiến độ, lãnh đạo, cấp ủy đã họp trao đổi bàn biện pháp xử lý, đồng thời phân công lãnh đạo Cục chỉ đạo sát sao Đoàn thanh tra để khẩn trương hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra trình lãnh đạo Thanh tra Chính phủ ký ban hành. Tập thể lãnh đạo Cục đã phát huy vai trò lãnh đạo với tinh thần trách nhiệm cao, tăng cường sự đoàn kết, phối hợp giữa các thành viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ đó đã có chuyển biến tích cực, công chức Cục II, thành viên các đoàn thanh tra cơ bản đã chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện chức năng quản lý theo sự phân công.

Tập trung hoàn thiện các cuộc thanh tra
Toàn cảnh Hội nghị

Lãnh đạo Cục đã cùng với Cấp ủy tập trung quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 122-NQ/BCSĐ ngày 01/3/2024 của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, tiến độ, hiệu quả công tác thanh tra và xử lý các sai phạm trong hoạt động thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Cục đã khẩn trương, kiên quyết chỉ đạo các Đoàn thanh tra hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra chưa ban hành, kết quả có 1 cuộc thanh tra đã xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kết luận thanh tra, 4 cuộc đang xin ý kiến Thủ tướng về dự thảo kết luận thanh tra.

Đối với các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao Cục đã chỉ đạo các Đoàn thanh tra báo cáo xin ý kiến của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng Quy chế làm việc số 02-QC/BCSĐ ngày 06/10/2023 của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ.

Các công chức đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức ngành thanh tra, nâng cao trách nhiệm của công chức trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của công chức cũng như chấp hành nội quy quy chế của cơ quan, đơn vị; phòng chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, thực hiện tốt các quy định về quản lý tài liệu, tài sản được giao; nâng cao ý thức của trong việc thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tác phong, phương pháp làm việc khoa học; nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức trong việc thực hiện các công việc chuyên môn; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và kỷ luật lao động của từng công chức trong đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đã được, Cục II cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ được giao như đối với một số đoàn thanh tra việc lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan, ý kiến giải trình của địa phương để hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra trình lãnh đạo Thanh tra Chính phủ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kết luận thanh tra vẫn còn chậm, chưa đảm bảo thời gian theo quy định của Luật Thanh tra. Do còn 6 cuộc thanh tra do Cục chủ trì chưa ban hành kết luận nên đến nay Cục chưa triển khai theo kế hoạch thanh tra năm 2024.

Tập trung hoàn thiện các cuộc thanh tra
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy cơ bản thống nhất nội dung báo cáo sơ kết của Cục II, trong đó, các công việc được liệt kê tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, Phó Tổng Thanh tra cho rằng, báo cáo cần nêu rõ mặt ưu điểm kết quả đạt được cùng những hạn chế, tồn tại do khách quan hay chủ quan, chỉ ra nguyên nhân, đưa ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm để khắc phục những hạn chế, tồn tại, phát huy những kết quả đạt được.

Cùng với đó, Cục cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra tránh dàn trải, nhiều nội dung, xác định rõ mục đích, yêu cầu một cuộc thanh tra, cân đối lực lượng, thời gian thực hiện; xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, xây dựng dự thảo kết luận thanh tra cần được thực hiện ngay trong quá trình thanh tra; quá trình xây dựng báo cáo kết quả thanh tra cần tập trung trí tuệ thành viên Đoàn thanh tra

Về công tác phối hợp, các đoàn thanh tra cần phối hợp ngay từ đầu từ khâu xây dựng kế hoạch thanh tra đến khi tiến hành thanh tra và quá trình xây dựng báo cáo kết luận thanh tra với Cục V và Văn phòng Chính phủ; xin ý kiến ngay đối với những vấn đề khó khăn vướng mắc để tháo gỡ; phối hợp tốt với các bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện cuộc thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy chỉ đạo, tăng cường đoàn kết nội bộ, phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tổng hợp thực hiện tốt nhiệm vụ Tổng Thanh tra giao; tích cực tập trung hoàn thiện các cuộc thanh tra và tăng cường công tác bảo mật và an toàn thông tin.

Đồng thời việc xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2025 phải đảm bảo bám sát, có trọng tâm trọng điểm, cân đối phạm vi, đối tượng, lực lượng hiện có để thực hiện.

An Khang
(Nguồn: ThanhtraVietNam)