Năm vừa qua, toàn ngành đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về PCTN, các văn bản chỉ đạo của Trung ương về PCTN; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo. Chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, lựa chọn hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Trong năm 2022 đã tổ chức được 11 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN với 1.175 lượt người tham dự.

Việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng được toàn ngành thực hiện nghiêm túc. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC, PCTN được công bố, công khai theo đúng quy định của pháp luật. Về xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ, các đơn vị sử dụng ngân sách đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị mình… Các cấp, các ngành thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, các quy định của ngành, địa phương khi thực thi nhiệm vụ, công vụ, chấp hành nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/9/2016 và Chỉ thị số 10/CT-T.Tg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 08/02/2022, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, trong đó có nội dung chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành trong tỉnh đã rà soát, xây dựng kế hoạch và thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với những vị trí phải định kỳ chuyển đổi; tổ chức rà soát đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ: trưởng phòng, phó trưởng phòng trong 10 năm liên tiếp để thực hiện việc điều động sang vị trí công tác khác theo đúng tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20/10/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Năm 2022, đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của 133 công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng. Các đơn vị khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý đều yêu cầu người được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kê khai TSTN, thực hiện công khai bản kê khai theo đúng quy định.

Thực hiện văn bản số 248/TTCP-C.IV ngày 08/7/2022 của Thanh tra Chính phủ về định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2022; UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 158/UBND-VP8 ngày 19/7/2022 về phê duyệt Kế hoạch xác minh Tài sản, thu nhập năm 2022. Kết quả đã xác minh tài sản, thu nhập đối với 13 người thuộc diện kê khai Tài sản, thu nhập hàng năm được lựa chọn ngẫu nhiên. Thực hiện việc kê khai, tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập của đối tượng phải kê khai; đảm bảo không bỏ sót đối tượng, thực hiện việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản theo đúng quy định. Thực hiện Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Thanh tra tỉnh đã phối hợp để bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn thuộc quyền kiểm soát của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thành ủy.

Trong năm 2022, tổng số vụ việc tham nhũng đang được xem xét xử lý trong kỳ báo cáo là 14 vụ việc với 46 đối tượng. Trong đó, số vụ phát hiện mới trong kỳ là 9 vụ với 33 đối tượng; số vụ phát hiện trong kỳ trước đang điều tra, xét xử trong kỳ này là 5 vụ với 13 đối tượng. Tổng số tiền tham nhũng phát hiện trong kỳ là trên 3,6 tỷ đồng. Đến nay đã thu hồi được hơn 1,2 tỷ đồng; các trường hợp phát hiện tham nhũng đều đã bị khởi tố.

Có thể thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN đã được các cấp các ngành tỉnh Nam Định triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2022; các biện pháp phòng ngừa được triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả tại các đơn vị, góp phần hạn chế phát sinh tham nhũng. Các hành vi tham nhũng phát sinh đã được kịp thời xử lý, các vụ án tham nhũng nhanh chóng được điều tra, truy tố, xét xử theo đúng quy định của pháp luật; góp phần răn đe và nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi đúng chức trách, nhiệm vụ của mình, tránh các hành vi tham nhũng.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2023, ngành thanh tra Nam Định cần tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN. Triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng cao chất lượng công khai, minh bạch của cơ quan, tổ chức, đơn vị; giám sát chặt chẽ việc xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, việc thực hiện Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị xây dựng và thực hiện Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của đơn vị mình.

Tham mưu cho UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố làm tốt công tác PCTN, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch PCTN năm 2023. Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức trong đơn vị mình để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi tham nhũng.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; chú trọng công tác thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCTN; nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là tố cáo, phản ánh liên quan đến tham nhũng; tham mưu xây dựng kế hoạch xác minh việc kê khai tài sản thu nhập đối với các đơn vị thuộc UBND tỉnh./.

Hà Tuấn

(Nguồn: ThanhtraVietNam)