Kế hoạch được triển khai với mục đích thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc xác minh phải bảo đảm minh bạch, khách quan, công bằng; được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; không xâm phạm quyền tài sản của người có nghĩa vụ kê khai. Mọi vi phạm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc kiểm soát tài sản, thu nhập phải được xử lý nghiêm minh, kịp thời theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm việc sử dụng không đúng mục đích thông tin, dữ liệu trong việc xác minh.

Nội dung trọng tâm, trọng điểm của kế hoạch

Tiêu chí lựa chọn người được xác minh, người có nghĩa vụ kê khai là đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm; người có nghĩa vụ kê khai chưa được xác minh về tài sản, thu nhập trong thời gian 04 năm liền trước đó; người có nghĩa vụ kê khai (trừ các trường hợp: Người đang bị điều tra, truy tố, xét xử; người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên).

Việc xác minh tập trung vào các nội dung: tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai; tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm.

Đối tượng xác minh gồm 09/44 cơ quan, tổ chức, đơn vị (tối thiểu 20% số cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập của Thanh tra tỉnh). Căn cứ định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 của Thanh tra Chính phủ theo Công văn số 2220/TTCP-C.IV ngày 15/12/2022; số lượng người được xác minh tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hằng năm tại mỗi cơ quan, tổ chức, đơm vị được xác minh.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kế hoạch xác minh được phê duyệt, Thanh tra tỉnh tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh. Việc lựa chọn được công khai bằng hình thức sử dụng phần mềm máy tính, có sự tham dự và chứng kiến của đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Qua xác minh nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trọng việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập; đánh giá thực trạng việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác minh bạch tài sản, thu nhập. Xác định những tồn tại, hạn chế nguyên nhân, kiến nghị xử lý vi phạm quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập (nếu có); đề xuất các giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng qua việc thực hiện công tác minh bạch tài sản, thu nhập./.

Ngọc Xinh

( Nguồn: ThanhtraVietNam)