Lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái tiếp thực hiện công dân định kỳ tháng 9/2023. Ảnh: TT Yên Bái Trong 09 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh tiến hành triển khai 155 cuộc thanh tra (trong đó 44 cuộc thanh tra hành chính và 111 cuộc thanh tra chuyên ngành). Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 872,547 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác về kinh tế 173,064 triệu đồng; ban hành 231 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng, bằng hình thức khác 157,4 triệu đồng. Các cuộc thanh tra được triển khai đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của pháp luật; tuân thủ về chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra.

Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiếp 1.408 lượt công dân với tổng số 1.568 người được tiếp. Riêng Thanh tra tỉnh đã tiếp 42 lượt công dân với tổng số 123 người đến thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại địa điểm tiếp công dân của Thanh tra tỉnh, không phát sinh vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết, Thanh tra tỉnh đã hướng dẫn, chuyển nội dung đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định. Toàn tỉnh đã tiếp nhận 1.592 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong đó số đơn đủ điều kiện xử lý là 1.483 đơn.

Riêng Thanh tra tỉnh, đã tiếp nhận 66 đơn, trong đó có 20/66 đơn đủ điều kiện xử lý (11 đơn khiếu nại; 02 đơn tố cáo; 07 đơn kiến nghị, phản ánh); không có đơn  thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh. Thanh tra tỉnh đã xem xét giải quyết, ban hành các văn bản trả lời, hướng dẫn, chuyển đơn, đôn đốc giải quyết đơn của công dân theo quy định.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh đã ban hành 170 văn bản triển khai, thực hiện về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thanh tra tỉnh tổ chức 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn cho 150 là lãnh đạo, công chức các sở, ngành, UBND huyện thị xã, thành phố; phát hành 150 tài liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập, 14.000 tờ gấp (7.000 tờ gấp hỏi-đáp Luật Phòng, chống tham nhũng; 7.000 tờ gấp Một số quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập). Phối hợp với UBND các huyện: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Lục Yên, Văn Yên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức cho 1.655 cán bộ, công chức, viên chức.

Tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với 01 cơ quan trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, công tác xây dựng lực lượng của Thanh tra tỉnh và ngành Thanh tra tỉnh Yên Bái đã được thực hiện một cách nghiêm túc. Thanh tra tỉnh tiếp tục chú trọng việc chỉ đạo công chức, thanh tra viên thuộc Thanh tra tỉnh tự nghiên cứu, học tập, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm đối với công việc được giao, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

9 tháng năm 2023, Thanh tra tỉnh đã thực hiện các thủ tục trình Hội đồng xét chuyển ngạch vào các ngạch thanh tra tỉnh Yên Bái xem xét, thực hiện các quy trình bổ nhiệm (theo thủ tục chuyển ngạch) vào các ngạch thanh tra đối với 23 công chức thuộc Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở và Thanh tra cấp huyện (bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên chính: 02 người; bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên: 21 người). Thực hiện quy trình miễn nhiệm đối với 16 công chức (miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên chính: 05 người; miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên: 11 người). Ban hành văn bản tham gia ý kiến thỏa thuận bổ nhiệm lại chức danh Chánh Thanh tra sở; tham gia ý kiến thỏa thuận trong việc bổ nhiệm chức danh Chánh Thanh tra các sở, ngành, địa phương.

Trong thời gian còn lại của năm, Thanh tra tỉnh sẽ phấn đấu tổ chức thực hiện tốt các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt và thanh tra đột xuất, thanh tra chuyên đề. Nâng cao chất lượng các kết luận thanh tra đảm bảo chặt chẽ, khách quan, chính xác, kịp thời và khả thi. Chủ động nắm bắt thông tin, tình hình khiếu nại, tố cáo trong phạm vi toàn tỉnh để kịp thời, chủ động tham mưu phương án xử lý, góp phần giữ ổn định tình hình chính trị, xã hội trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hướng dẫn, đôn đốc, các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định./.

Đại Quyền – CTV TT Yên Bái
(Nguồn: ThanhtraVietNam)