Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh Kon Tum đã tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác PCTNTC trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện, như: Kế hoạch triển khai công tác PCTNTC; kế hoạch tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh; kế hoạch kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023; kế hoạch đánh giá công tác PCTN năm 2022; văn bản về triển khai thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập… Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCTNTC trên địa bàn tỉnh.

Kiểm điểm 18 cá nhân kê khai tài sản, thu nhập chưa đầy đủ

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTNTC tiếp tục được các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức chức 1.969 cuộc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về PCTNTC với 108.865 lượt người tham gia bằng nhiều hình thức.

Mặt khác, các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân được tham gia giám sát việc triển khai thực hiện; góp phần kịp thời ngăn chặn những hành vi tiêu cực, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn và việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, có 30 cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác và đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 131 công chức, viên chức. Đồng thời, Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 2.620 bản kê khai tài sản, thu nhập; các bản kê khai tài sản, thu nhập được công khai đầy đủ. Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với 35 cá nhân tại 7 đơn vị; đến nay, đã ban hành kết luận đối với 31 cá nhân tại 5 đơn vị. Qua xác minh đã kiến nghị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 18 cá nhân về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập chưa đầy đủ, rõ ràng theo quy định.

Ngoài ra, các nội dung về xây dựng, ban hành, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; ứng xử của người có chức vụ quyền hạn; chế độ trách nhiệm của người đứng đầu; cải cách hành chính; áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động; trả lương qua tài khoản, được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Kon Tum thực hiện đúng quy định.

Phát hiện 6 vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, tiêu cực

Đáng chú ý, qua công tác thanh tra, kiểm tra, toàn tỉnh Kon Tum đã phát hiện sai phạm có dấu hiệu hình sự và đã chuyển hồ sơ, tài liệu sang cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ 02 vụ việc. Qua công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đã phát hiện 01 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, đã chuyển đơn sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để thụ lý, giải quyết theo quy định.

Về điều tra, truy tố các vụ án tham nhũng, tiêu cực, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 02 bị can về tội phạm tham nhũng, 03 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” ; khởi tố 01 vụ án, 03 bị can về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”; đồng thời khởi tố 02 vụ án, 02 bị can về tội “Tham ô tài sản” xảy ra tại 02 công ty tư nhân.

Các cơ quan chức năng tỉnh đã triển khai thực hiện 20 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại 20 đơn vị. Đến nay, có 18 cuộc đã ban hành kết luận tại 18 cơ quan, đơn vị. Kết thúc các cuộc thanh tra, có 13 cuộc phát hiện sai phạm, nội dung sai phạm chủ yếu, như: Chưa công khai đầy đủ nội dung theo điều 10 Luật PCTN; chi sai định mức chế độ, chi không đúng quy định; việc thực hiện chế độ báo cáo PCTN chưa đầy đủ, chưa đúng thời gian…

Tập trung thanh tra, kiểm tra lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực

Từ thực tiễn triển khai công tác PCTNTC những năm gần đây, UBND tỉnh Kon Tum đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác PCTNTC thời gian tới. Trong đó, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật PCTN; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP Chính phủ; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác PCTNTC trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, bí mật và các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC và đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; công tác giám định, định giá tài sản.

Phát huy vai trò người đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý, đặc biệt tại các vị trí tiếp xúc, giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Chú trọng giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức và công dân có liên quan đến công tác PCTNTC. Đẩy nhanh tiến độ xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; xác minh, điều tra làm rõ hành vi tham nhũng, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, sai phạm về kinh tế. Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng, thiệt hại, thất thoát trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế.

Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chính quyền với Mặt trận Tổ quốc trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, giám sát thu thập thông tin phản ánh, tố cáo; phát hiện xử lý tham nhũng; nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng ở các ngành, các cấp.

Một số giải pháp trọng tâm trong thời gian tới

Để khắc phục tồn tại, hạn chế và phát huy những kết quả tích cực trong công tác PCTNTC đã đạt được trong thời gian qua, UBND tỉnh Kon Tum hướng đến một số giải pháp cụ thể như:

Một là, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về lối sống, đạo đức cho cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng giáo dục về bản lĩnh chính trị, kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, ý thức tự phê bình và phê bình; tự giác trong rèn luyện cần, kiệm, liêm, chính giữ gìn phẩm chất, xây dựng đoàn kết nội bộ; thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chương trình hành động của Tỉnh ủy.

Hai là, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTNTC cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Thường xuyên theo đõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác PCTNTC hằng năm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế và chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã theo quy định.

Ba là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm giải trình; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức và việc tặng quà, nộp lại quà tặng; thường xuyên rà soát xung đột lợi ích trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập. Tổ chức xác minh tài sản, thu nhập theo quy định.

Bốn là, rà soát, khắc phục hoặc kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đấu giá, đấu thầu, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, xã hội hóa các dịch vụ công, ngân hàng, tài chính, tự chủ tài chính, quy hoạch xây dựng… và các vấn đề cụ thể khác mà các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, cơ quan điều tra, truy tố, xét xử đã kiến nghị, đề xuất.

Năm là, tăng cường thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về PCTN, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm. Từng sở, ngành, địa phương tích cực triển khai, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác PCTNTC tại sở, ngành, địa phương mình, nhất là những lĩnh vực, công việc giải quyết liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Nghiêm túc xem xét, xử lý người đứng đầu khi không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ để xảy ra sai phạm, tiêu cực, tham nhũng thuộc quyền quản lý.

Sáu là, thường xuyên sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân, tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa rời quần chúng./.

Minh Nguyệt
(Nguồn:  ThanhtraVietNam)