10 cuộc thanh tra kết luận chậm so với thời hạn quy định

Theo Kết luận số 4775/KL-TTTP(PGS) ban hành ngày 27/9/2023 của Thanh tra Thành phố Hà Nội, kết quả việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại UBND huyện Mê Linh cho thấy, về lĩnh vực thanh tra: Hàng năm, UBND huyện Mê Linh chỉ đạo Thanh tra huyện xây dựng kế hoạch công tác thanh tra trình UBND huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định. Nội dung kế hoạch thanh tra đã bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ, kế hoạch thanh tra của UBND Thành phố và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Mê Linh; đồng thời, chỉ đạo thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước ở địa phương.

Từ năm 2019 – 2021, UBND huyện phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện 30 cuộc thanh tra (kế hoạch: 19 cuộc, đột xuất: 11 cuộc); đã ban hành kết luận 30/30 cuộc, đạt tỷ lệ 100%…

Việc triển khai thực hiện các cuộc thanh tra đảm bảo quy trình theo quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện các sai phạm, tiêu cực trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài chính ngân sách, đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử lý đối với những tập thể, cá nhân có vi phạm, kịp thời thu hồi tiền, tài sản về ngân sách nhà nước, góp phần ổn định tình hình tại địa phương.

Tuy nhiên, hạn chế, tồn tại như tại Thanh tra huyện: có 10/30 cuộc thanh tra theo kế hoạch còn kết luận chậm so với thời hạn quy định tại Điều 45 Luật Thanh tra năm 2010. Nguyên nhân chủ yếu là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, phòng, chống dịch Covid-19, việc tổ chức thanh tra, làm việc với đối tượng thanh tra, thu thập hồ sơ, tài liệu gặp khó khăn, dẫn đến quá hạn. Tại phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: còn 07/09 kết luận thanh tra chưa thực hiện xong.

Còn tồn tại trong công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo

Theo Kết luận thanh tra, trong 03 năm (2019 – 2021), UBND huyện Mê Linh đã nhận tổng số: 3.200 đơn, gồm: đơn đôn đốc, đơn trùng, hướng dẫn…. 2,221 đơn; đơn đủ điều kiện xử lý là 979 đơn (gồm: Khiếu nại: 39 đơn, tố cáo: 43 đơn, kiến nghị, phản ánh: 897 đơn).

Kết quả xử lý đơn cho thấy, có 457 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: (Tố cáo: 25 đơn; Khiếu nại: 30 đơn; Kiến nghị, phản ánh: 402 đơn). 552 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn: (Tố cáo: 18 đơn; khiếu nại: 09 đơn; kiến nghị, phản ánh: 495 đơn).

Thanh tra Thành phố Hà Nội đánh giá, nhìn chung, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn của UBND huyện Mê Linh được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Tuy nhiên, qua thanh tra cho thấy còn tồn tại, như: Tại một số đơn vị cấp xã: UBND xã Tiến Thắng và UBND thị trấn Quang Minh (năm 2020, 2021) thực hiện chi hỗ trợ cho cán bộ tiếp công dân định kỳ và thường xuyên với mức 50.000 đồng/người/ngày; tại UBND xã Hoàng Kim thực hiện chi hỗ trợ cho cán bộ tiếp công dân định kỳ với mức chi là 50.000 đồng/người/ngày và chưa chi chế độ bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác tiếp công dân thường xuyên là chưa đúng quy định tại Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 của HĐND Thành phố và văn bản số 8258/STC-QLNS ngày 15/12/2017 của Sở Tài chính (mức chi theo quy định là: 60.000 đồng/người/ngày). Tại UBND xã Tự Lập: Từ năm 2019 đến năm 2021, UBND xã chưa ban hành lịch tiếp công dân thường xuyên và định kỳ của UBND xã;

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, có 55 vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện (Khiếu nại: 30 vụ, tố cáo: 25 vụ), đã giải quyết xong: 55 vụ (Khiếu nại: 30 vụ, tố cáo: 25 vụ), đạt tỷ lệ: 100%.

Kết quả giải quyết: Khiếu nại đúng: 0 vụ, khiếu nại sai: 29 vụ, khiếu nại đúng một phần: 0 vụ, đình chỉ khiếu nại: 01 vụ, rút đơn khiếu nại, hòa giải thành: 0 vụ; tổ cáo sai: 08 vụ, tố cáo đúng: 06 vụ, tố cáo đúng một phần: 11 vụ, rút đơn tố cáo: 0 vụ.

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tham mưu, kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 47.264.000 đồng; 641,1m2 đất; thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản 1.742.498 đồng; kiểm điểm đối với 04 tập thể và 59 cá nhân.

Việc tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, qua thanh tra cũng chỉ ra: Số kết luận nội dung tố cáo phải tổ chức thực hiện: 33 kết luận; trong đó: cấp huyện: 24; cấp Thành phố: 09 (do cơ quan Thanh tra Thành phố tham mưu). Số kết luận đã tổ chức thực hiện xong: 27 kết luận; trong đó, cấp huyện 18 kết luận, cấp Thành phố: 09 kết luận. Có 06 kết luận chưa tổ chức thực hiện xong đều thuộc thẩm quyền của cấp huyện…

Nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài chưa thực hiện xong

Kết luận thanh tra nêu rõ nội dung đáng chú ý về kết quả giải quyết các vụ việc thuộc danh sách Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành ủy (Chỉ thị 15), Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy (Nghị quyết 15) do Thành uỷ theo dõi và đôn đốc: Tổng số các vụ việc thuộc danh sách Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy theo dõi, đôn đốc trên địa bàn huyện Mê Linh là 06 vụ việc. Trong đó: 01 vụ việc cơ bản đã giải quyết xong, không còn khiếu nại đông người, phức tạp (vụ công dân thôn Yên Nội, xã Vạn Yên); 05 vụ việc chưa giải quyết xong dứt điểm (gồm: 04 vụ liên quan đến giải quyết đất dịch vụ tại các xã Thanh Lâm, Kim Hoa, thị trấn Chi Đông và thị trấn Quang Minh và 01 vụ liên quan đến xây dựng Công viên tưởng niệm Thiên đường Thanh Tước).

Tổng số các vụ việc thuộc danh sách Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Huyện uỷ theo dõi, đôn đốc trên địa bàn huyện Mê Linh là 04 vụ việc, gồm: (1) Vụ việc liên quan đến các dự án chậm triển khai giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Mê Linh; (2) Vụ việc liên quan đến một số hộ dân xã Tráng Việt đổi đất làm đường và mương tiêu nước; (3) Vụ tranh chấp đất đai, tài sản tại khu vực nhà thờ họ giáo Thạch Đà; (4) Vụ giải quyết tranh chấp đất đai giữa một số thành viên dòng họ Đoàn, thôn Chu Trần với gia đình ông Đoàn Anh Khải.).

Tuy nhiên, qua kiểm tra công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo của các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn, cho thấy có một số tồn tại như: Kiểm tra 05/15 vụ việc do phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định giải quyết khiếu nại năm 2019 và năm 2021 cho thấy: 05/05 vụ việc quá thời hạn giải quyết và không ban hành Quyết định thành lập tổ xác minh; 04/05 vụ việc không tổ chức đối thoại với công dân trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

Thanh tra huyện: có 10/30 vụ tố cáo giải quyết quá thời hạn. Nguyên nhân chủ yếu là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, phòng, chống dịch Covid-19, việc mời công dân, tổ chức xác minh gặp khó khăn, do đó vụ việc quá hạn.

Trong khi đó, UBND xã Hoàng Kim: chưa thực hiện xong 01/02 nội dung Kết luận thanh tra số 2567/KL-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Mê Linh kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Hải, trú tại xóm 1, thôn Hoàng Xá, xã Hoàng Kim (chưa thực hiện xong nội dung: Giao UBND xã Hoàng Kim đề xuất phương án xử lý đối với 360 m2 đất lấn chiếm của hộ ông Nguyễn Văn Hải, trú tại xóm 1, thôn Hoàng Xá, xã Hoàng Kim).

Tràng An
(Nguồn: ThanhtraVietNam)