Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác quản lý thuế đối với người nộp thuế phát sinh hoạt động chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn; thường xuyên rà soát hồ sơ khai thuế, thu thập thông tin người nộp thuế quản lý kịp thời phát hiện các hồ sơ chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn có dấu hiệu rủi ro, kê khai thuế không trung thực để thực hiện các biện pháp quản lý theo đúng quy trình quản lý thuế, kịp thời thu đúng, thu đủ tiền thuế vào ngân sách;

Cùng với đó, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng trong việc thu thập thông tin tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân phát sinh hoạt động chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn, thông tin về giá chuyển nhượng, giá trị vốn đầu tư của dự án; xác định số tiền thuế phải nộp đúng với giá chuyển nhượng thực tế.

Trong đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các trường hợp chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn có dấu hiệu rủi ro, vi phạm việc kê khai, nộp thuế, vi phạm hình thức chuyển nhượng, giá chuyển nhượng: Phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý các tổ chức, doanh nghiệp cá nhân vi phạm trong hoạt động chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn theo quy định của pháp luật.

“Qua công tác thanh tra, kiểm tra cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán đối với hoạt động chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn thì phối hợp chuyển thông tin vi phạm cho cơ quan tài chính để xử phạt hoặc đề xuất UBND các cấp xử phạt theo thẩm quyền”, UBND tỉnh yêu cầu.

Cục Thuế tỉnh rà soát nghĩa vụ tài chính có liên quan đến hoạt động chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn của người nộp thuế; có ý kiến về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp, cá nhân chuyển nhượng vốn để cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: ý kiến về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư để cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận cho nhà đầu tư được chuyển nhượng dự án đầu tư theo quy định; xác định nghĩa vụ tài chính đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gằn liền với đất và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan đến chuyển nhượng dự án để yêu cầu người nộp thuế thực hiện theo quy định của pháp luật.
Qua công tác quản lý thuế có đủ căn cứ xác định người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với việc chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn thì thu thập thông tin, hồ sơ tài liệu có liên quan, chuyển cho cơ quan Công an phối hợp điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền để các tố chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn nâng cao ý thức tuân thủ tốt các quy định của pháp luật thuế, tự giác kê khai đúng giá chuyển nhượng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách.Cùng với đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư, xem xét các điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư; xác định hình thức chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng tải sản trên đất. Từ đó, chuyển thông tin, tài liệu liên quan về giá trị chuyển nhượng của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đến cơ quan Thuế, cơ quan chức năng để phối hợp quản lý theo quy định; đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư hoàn thành việc kê khai nộp thuế trước khi báo cáo UBND tỉnh xem xét chấp thuận chuyển nhượng. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện dự án đầu tư; xác định chính xác, đầy đủ về giá trị vốn đầu tư nhằm ngăn chặn tình trạng chuyển giá, tránh thuế khi nhà đầu tư kê khai giá chuyển nhượng dự án đầu tư thấp so với giá trị đã đầu tư…

Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế các dự án đầu tư được giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án, sau đó chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác hoặc báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm…

Trong 7 tháng năm 2023, tổng thu ngân sách do Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng quản lý đạt 7.614,9 tỷ đồng, bằng 60% dự toán. Trong đó, thu từ thuế phí là 4.865,9 tỷ đồng, đạt 66% dự toán.

Trong đó, thu từ khối doanh nghiệp (DN) do Cục Thuế quản lý tăng trưởng khá, đạt 4.853,3 tỷ đồng, bằng 70% dự toán, tăng 17%; thu thuế phí đạt 3.334,6 tỷ đồng, bằng 67% dự toán, tăng 11%; thu xổ số kiến thiết đạt 1.314,6 tỷ đồng, bằng 82% dự toán, tăng 50% so với cùng kỳ.

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện kiểm tra 2.120 hồ sơ của 1.150 đơn vị tại trụ sở cơ quan thuế, qua đó đã yêu cầu điều chỉnh 36 hồ sơ. Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện, xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 27 tỷ đồng. Đồng thời, qua 7 tháng, cơ quan thuế các cấp đã thu về cho ngân sách 705 tỷ đồng tiền nợ thuế, theo đó tổng số nợ thuế, phí đã giảm 27% so với thời điểm 30/6; tổng số nợ các khoản thu từ đất giảm 17%.

Mục tiêu phấn đấu tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong năm 2023 đạt 14.500 tỷ đồng.

An Khang
(Nguồn: ThanhtraVietNam)