Theo Sở Tài Chính tỉnh Lâm Đồng, một số văn bản quy phạm pháp luật đơn vị căn cứ để xây dựng Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê đến thời điểm tháng 5/2023 đã hết hiệu lực nhưng các đơn vị chưa kịp thời cập nhật để thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Đề án cho phù hợp.

Một số đơn vị phê duyệt đề án chi tiết, trong đó, có đưa tài sản công là xe ô tô cứu thương với nguyên giá từ 1 tỷ đồng vào đề án để thực hiện kinh doanh. Việc đưa tài sản là xe ô tô và với nguyên giá từ 1 tỷ đồng vào đề án khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBND tỉnh.

Ngoài ra, Bệnh viện II Lâm Đồng đã sử dụng tài sản công để thực hiện kinh doanh dịch vụ nhà thuốc bán lẻ (diện tích 35 m2), cho thuê mặt bằng cửa hàng tạp hóa (185 m2), mặt bằng trụ ATM (10 m2), mặt bằng trụ quảng cáo sữa (5 m2) khi chưa được UBND tỉnh phê duyệt.

Trung tâm Y tế Đạ Huoai đã xây dựng và trình phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh. Trong thời gian chờ UBND tỉnh xem xét phê duyệt, do phát sinh nhu cầu của bệnh nhân đến khám, chữa bệnh, đơn vị đã ký hợp đồng cho thuê 50 m2 căn tin và 50 m2 bãi giữ xe. Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng sử dụng diện tích đất 40,32 m2 để cho thuê đặt 03 trụ ATM khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Một số đơn vị xây dựng đề án chi tiết sử dụng tài sản công thực hiện hoạt động chuyên môn kết hợp khám, chữa bệnh theo yêu cầu (kinh doanh), trong đó ghi rõ phương án thực hiện trong thời gian ngoài giờ hành chính. Tuy nhiên, trên thực tế các đơn vị thực hiện toàn bộ hoạt động kinh doanh trong giờ hành chính. Việc thực hiện theo thời gian như trên chưa phù hợp với đề án đã xây dựng.

Đối với một số máy móc, thiết bị được UBND tỉnh phê duyệt và Thủ trưởng đơn vị đưa vào Đề án để sử dụng cho hoạt động chuyên môn kết hợp khám chữa bệnh theo yêu cầu đã bị hư hỏng, không còn khả năng sử dụng hoặc đã thanh lý nhưng đơn vị chưa rà soát để sửa chữa hoặc trình UBND tỉnh đưa ra khỏi Danh mục tài sản sử dụng cho hoạt động chuyên môn kết hợp khám chữa bệnh theo yêu cầu.

Đối với việc cho thuê tài sản công (sân bãi, nhà),  theo kết quả Thanh tra của Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng hiện có 02 đơn vị tổ chức đấu thầu để lựa chọn và ký kết hợp đồng cho thuê tài sản công;có 03 đơn vị không thuê tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá mà tự tổ chức đấu giá tại đơn vị theo hình thức thành lập Hội đồng đấu giá tài sản gồm các thành viên là cán bộ, viên chức của đơn vị. Việc tự đứng ra tổ chức đấu giá cho thuê không phù hợp với quy định tại Điều 46 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP và quy định của Luật Đấu giá tài sảnViệc các đơn vị ký hợp đồng cho thuê tài sản công là sân bãi, nhà không thông qua hình thức đấu giá là không đúng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 57 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Ngoài ra, một số đơn vị xây dựng đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê trong đó có sử dụng phần diện tích sân bãi, nhà, công trình, quầy thuốc để kinh doanh, cho thuê nhưng thực tế không triển khai cho thuê, kinh doanh. Nguyên nhân do số lượng bệnh nhân còn ít, các bệnh nhân không có nhu cầu sử dụng dịch vụ, không có cá nhân, tổ chức đấu giá để thuê, do đơn vị không đủ nhân lực, không có bệnh nhân đăng ký. Do đó, chưa đảm bảo tính hiệu quả trong việc thực hiện đề án, chưa tận dụng tài sản công còn nhàn rỗi để khai thác hết công suất cho mục đích kinh doanh, cho thuê nhằm tăng hiệu quả, hiệu suất sử dụng tài sản công.

Kiểm điểm, rút kinh nghiệm các tập thể, cá nhân liên quan đến việc cho thuê vượt danh mục, sai mục đích

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thanh tra nêu trên, Thanh tra Sở Tài chính đã kiến nghị Sở Y tế thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục các hạn chế qua thanh tra và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tiếp tục tổ chức thực hiện các đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP và Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Giám đốc các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Bệnh viện II Lâm Đồng, Trung tâm Y tế Đạ Huoai tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê vượt danh mục, sai mục đích tại các quyết định phê duyệt đề án của UBND tỉnh.

Trong khi đó, Giám đốc các đơn vị: Trung tâm Y tế Đơn Dương, Trung tâm Y tế Cát Tiên, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế Đạ Tẻh, Bệnh viện YHCT Bảo Lộc tổ chức rút kinh nghiệm trong việc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định về tổ chức đấu giá cho thuê tài sản theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 46 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị phải thực hiện việc cho thuê tài sản thông qua hình thức đấu giá theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế.

Thực hiện việc nộp tiền thuê đất theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 25 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTC ngày 15/3/2018 của Bộ Tài chính.

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Bệnh viện II Lâm Đồng nộp toàn bộ số tiền thu được từ 01/01/2023 đến tháng 6/2023 do sử dụng tài sản công không đúng quy định vào ngân sách nhà nước, số tiền 42.000.000 đồng và tiếp tục nộp ngân sách các khoản thu theo hợp đồng cho đến khi Đề án được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung.

Sau khi có Báo cáo của Sở Tài chính về kết quả kiểm tra, thanh tra công tác sử dụng tải sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết của các sở, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản số 7231/UBND- TH2 thống nhất báo cáo, đề xuất của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra công tác sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kế của các sở, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh nghiên cứu kiến nghị, đề xuất của Sở Tài chính để hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh có sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/9/2023. Đồng thời, Sở Tài chính tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ quy trình, hổ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật trong việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

An Khang
(Nguồn: ThanhtraVietNam)