Cụ thể, trong năm vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu rộng đến toàn thể CBCCVC và người lao động với nhiều hình thức như: Tổ chức các hội nghị cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; lồng ghép các hội nghị tập huấn, giao ban của ngành… nội dung tập trung vào tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Cùng với đó, các cơ quan, địa phương, đơn vị đã bám sát văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương để xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở như xây dựng các Nghị quyết của cấp ủy, ban hành các Quyết định thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo; xây dựng quy chế phối hợp giữa thủ trưởng đơn vị và Ban chấp hành Công đoàn; kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy chế theo quy định (quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở…); các chương trình, kế hoạch hoạt động, công tác…

Đồng thời, công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các văn bản đến công chức, viên chức, người lao động được cơ quan, đơn vị tổ chức lồng ghép vào các buổi họp sơ kết, tổng kết, triển khai nhiệm vụ chuyên môn. Kế hoạch, chương trình công tác hàng tháng, quý, năm luôn được niêm yết công khai hoặc gửi đến hộp thư điện tử của từng CCVC; công tác tổ chức CBCCVC như: Hợp đồng lao động, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng; các chế độ chính sách (lương, thi đua khen thưởng…); về kinh phí hoạt động, mua sắm tài sản tại cơ quan, đơn vị, tinh giản biên chế… đều được công khai dân chủ và có sự bàn bạc thống nhất trong toàn cơ quan, đơn vị. Vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị luôn được phát huy, các nội dung, công việc liên quan được bàn bạc, thảo luận công khai, dân chủ… Chế độ, chính sách của CCVC, người lao động được đảm bảo…

Theo đó, 100% các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị CBCCVC, người lao động theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; các công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC, người lao động ngay từ đầu năm, về quy trình tổ chức Hội nghị CBCCVC, người lao động đa số các cơ quan, đơn vị cơ bản đã thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ. Giữa thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Công đoàn có sự phân công cụ thể trong chỉ đạo hướng dẫn các phòng ban, bộ phận tổ chức Hội nghị CBCCVC, người lao động; chuẩn bị các loại báo cáo, dự thảo các quy chế, nhân sự bầu Ban thanh tra nhân dân… trên cơ sở phối hợp cùng tổ chức Hội nghị CBCCVC, người lao động.

Ngoài ra, Ban thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị được bầu đủ số lượng, đúng quy định và đi vào hoạt động nề nếp, có hiệu quả; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhằm giám sát công tác điều hành của lãnh đạo cơ quan, trao đổi, bàn bạc những công việc có liên quan đến chế độ, chính sách của CBCCVC và người lao động. Hàng năm, các đơn vị đã triển khai, thực hiện việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo quy định, quá trình đánh giá được thực hiện công khai, dân chủ, thống nhất trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phân loại công chức, viên chức.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của CBCCVC; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, phân công rõ trách nhiệm cho CBCCVC trong giải quyết công việc, do đó chất lượng công việc ngày càng được nâng lên. Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đều thành lập tổ thanh tra công vụ nhằm thực hiện việc thanh tra, kiểm tra chế độ công vụ của đội ngũ CBCCVC đối với việc chấp hành giờ giấc làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2023, cơ quan thanh tra các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện đã tổ chức kiểm tra 78 lượt, nhắc nhở 13 trường hợp CBCCVC vi phạm giờ giấc làm việc, lập biên bản 03 trường hợp; đề nghị xử lý 04 trường hợp vi phạm giờ giấc làm việc theo quy định.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Lâm Đồng hướng đến tiếp tục chủ động dự báo và nắm chắc tình hình trong Nhân dân ngay tại cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý những hành vi sách nhiễu người dân, xâm phạm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của Nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra nhân dân, công tác hòa giải ở cơ sở.

An Khang
(Nguồn: ThanhtraVietNam)