Dưới sự chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; theo đó UBND tỉnh đã ban hành các Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng trong năm trên địa bàn tỉnh. Trong quý I, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào các Kế hoạch cấp trên đã ban hành văn bản để cụ thể hóa việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, địa phương, đơn vị.

Thực hiện Chiến lược, Chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng, các đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng, đã ban hành Chương trình, Kế hoạch để thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; đồng thời tổ chức tuyên truyền Chiến lược lồng ghép với Luật phòng, chống tham nhũng và các quy định của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương về công khai, minh bạch trong các lĩnh vực…

Công khai, minh bạch trong tổ chức, hoạt động

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng gắn với cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung công khai ở các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như: Công khai các thủ tục hành chính, công khai việc phân bổ, sử dụng ngân sách Nhà nước, công khai mua sắm tài sản công, công khai việc tuyển dụng công chức, viên chức và các chính sách xã hội…; tăng cường phân cấp quản lý cho các cấp, các ngành; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế.

Riêng trong quý I, các cơ quan đã thực hiện 20 cuộc kiểm tra về công khai, minh bạch trong hoạt động, góp phần vào việc phòng ngừa tham nhũng phát sinh. Các cấp, các ngành đã ban hành mới 45 văn bản và sửa đổi, bổ sung văn bản liên quan đến các chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị đã tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trên các lĩnh vực tài chính, đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng tài sản công, giá giao đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; thực hiện kiểm tra 32 đơn vị việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan, đơn vị, địa phương; qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong việc thực hiện các tiêu chuẩn, chế độ, định mức theo quy định của pháp luật.

Để triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, toàn tỉnh có 20/20 sở, ban, ngành, 10/10 huyện, thành phố, thị xã và 125/125 xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

Thực hiện hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập, đến thời điểm 31/3/2023, Thanh tra tỉnh sẽ hoàn thành việc tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 của người có nghĩa vụ kê; thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh ban hành Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022 trên địa bàn tỉnh gửi Thanh tra Chính phủ. Thanh tra tỉnh tổng hợp, thống kê danh sách những người thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý đang công tác tại chính quyền địa phương đã bàn giao cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi, quản lý theo quy định; tham mưu UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ xác minh tài sản thu nhập năm 2022 theo Văn bản số 248/TTCP-C.IV ngày 08/7/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc định hướng xác minh tài sản thu nhập năm 2022.

Qua công tác tự kiểm tra nội bộ, qua hoạt động thanh tra cũng như qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo các cơ quan, đơn vị, địa phương, chưa phát hiện hành vi tham nhũng. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện 20 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 32 cơ quan, đơn vị; qua công tác thanh tra, kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh những bất cập, thiếu sót trong công tác phòng, chống tham nhũng, giúp các các cơ quan, tổ chức, đơn vị khắc phục những thiếu sót, tồn tại. Quý I/2023, Quảng Trị chưa xử lý trường hợp nào về trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng, toàn Ngành thanh tra tỉnh Quảng Trị còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác tự kiểm tra ở trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương để phát hiện hành vi tham nhũng chưa phát huy hiệu quả; công tác phòng ngừa gắn với công khai, minh bạch trên một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng như đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, mua sắm tài sản công, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng,… ở một số nơi chưa thực hiện tốt; việc giám sát cộng đồng đối với các công trình, dự án xây dựng từ nguồn ngân sách Nhà nước chưa phát huy hiệu quả; việc thực hiện chế độ báo cáo về phòng, chống tham nhũng của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nghiêm túc.

Thời gian tới, Quảng Trị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp từng bước hiện đại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp tốt hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế tại địa phương; tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 theo đúng quy định; chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo kết quả đến cấp có thẩm quyền theo quy định. Đề cao trách nhiệm tự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra; tăng cường sự phối hợp giữa Thanh tra nhà nước với các Cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án và kiểm tra Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và các chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang nói chung và cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, tiếp công dân nói riêng./.

K. Dung
(Nguồn: ThanhtraVietNam)