Kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành

Trong năm 2023, thực hiện chủ đề “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”, tình hình kinh tế – xã hội của thành phố Đà Nẵng giữ được nhịp độ tăng trưởng, quốc phòng – an ninh được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố Đà Nẵng cũng gặp không ít khó khăn, do quá trình đô thị hóa nhanh, các chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai qua các thời kỳ có nhiều thay đổi, thiếu tính ổn định, đặc biệt là những quy định về đền bù, tái định cư, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất còn chưa hợp lý dẫn đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn gặp nhiều vướng mắc, bất cập. Đây cũng là những nguyên nhân dẫn đến phát sinh phần lớn KNTC, kiến nghị của công dân.

Nội dung đơn, thư KNTC trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chủ yếu liên quan đến đất đai (việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai; tranh chấp trong mua, bán nhà, đất; việc thu hồi đất, giải quyết các chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) và việc thực hiện các chính sách xã hội trên địa bàn thành phố…

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn chấp hành, thực hiện nghiêm pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC. Đồng thời, đặc biệt quan tâm đến việc củng cố, kiện toàn tổ chức tiếp công dân và giải quyết tốt các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền; chấn chỉnh kịp thời các hạn chế, thiếu sót, đề ra các giải pháp đồng bộ, giải quyết các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra điểm nóng hoặc tồn đọng vụ việc phức tạp, góp phần vào việc ổn định tình hình, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Theo báo cáo của UBND thành phố Đà Nẵng, trong năm 2023 (thời kỳ báo cáo từ ngày 01/8/2022 đến ngày 31/7/2023), UBND thành phố đã ban hành 2 văn bản quy phạm pháp luật về công tác giải quyết KNTC trên địa bàn thành phố; 6 văn bản chỉ đạo, điều hành trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Ngoài ra, để đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai Luật Tiếp công dân, tháng 3/2023, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Luật Tiếp công dân và tổ chức khen thưởng chuyên đề đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn trên địa bàn thành phố. Hội nghị đã đánh giá khách quan, toàn diện thực tiễn thực hiện Luật Tiếp công dân; tạo động lực mạnh mẽ trong toàn ngành Thanh tra thành phố và lực lượng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội của thành phố.

Nhìn chung, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của UBND thành phố đã thể chế hóa đúng đường lối chủ trương, chính sách của Đảng về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp; thống nhất, đồng bộ, khả thi, kịp thời, đáp ứng được yêu cầu bảo vệ, quyền lợi ích hợp pháp của công dân, nâng cao chất lượng hiệu quả giải quyết KNTC trên địa bàn thành phố.

3 nhóm vụ việc khiếu nại đông người, kéo dài không có tình tiết mới

Năm 2023, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các ngành và các cơ quan thanh tra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tiếp 4.736 lượt/4.801 người. Đồng thời, tiếp nhận 6.379 đơn (tiếp nhận trong kỳ 6.016 đơn, kỳ trước chuyển sang 363 đơn). Qua xử lý, phân loại, có 2.939 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành (95 khiếu nại, 104 tố cáo, 2.740 kiến nghị, phản ánh). Kết quả, các cấp, các ngành đã giải quyết 65 vụ việc khiếu nại, 30 vụ còn lại đang giải quyết; đã giải quyết 71 vụ tố cáo, còn 33 vụ việc đang giải quyết.

Đối với các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 1910/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, thành phố Đà Nẵng có 3 nhóm vụ việc, gồm: Nhóm các hộ dân khu vực Cồn Dầu thuộc Dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ; nhóm vụ việc 13 hộ dân khiếu kiện nội dung riêng lẻ nhưng tập trung thành đoàn đông người đã được Thanh tra Chính phủ rà soát, kết luận; nhóm vụ việc 11 hộ dân KNTC riêng lẻ phức tạp, kéo dài (UBND thành phố tự rà soát và kết luận theo hướng dẫn tại Kế hoạch 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ). Báo cáo của UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố đã nhiều lần kiểm tra, rà soát đối với 3 nhóm vụ việc trên và có nhiều báo cáo cho Thanh tra Chính phủ khẳng định không có tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ việc.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận, giải quyết 2 vụ việc được Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đơn đến; 2 vụ việc KNTC do Đoàn đại biểu Quốc hội chuyển đến.

Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC góp phần vào việc giữ vững ổn định chính trị – xã hội, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, UBND thành phố Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và địa phương trên địa bàn tập trung vào một số nội dung sau:

Một là, thực hiện nghiêm quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền gắn với việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Hai là, tổ chức tốt công tác tiếp công dân; chủ động theo dõi, nắm tình hình KNTC ngay từ khi mới phát sinh để kịp thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm tại cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”; tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đạt được mục tiêu giảm khiếu kiện phức tạp, đông người, vượt cấp.

Ba là, thực hiện nghiêm túc việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu.

Bốn là, đề xuất Thanh tra Chính phủ chỉ đạo Trung tâm Thông tin Thanh tra Chính phủ phối hợp, hỗ trợ để Thanh tra thành phố tiếp tục thực hiện việc kết nối, chia sẻ giữa 2 phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ yêu cầu thực tiễn quản lý của địa phương và yêu cầu của Trung ương theo Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Thông qua đó sẽ theo dõi được quá trình cập nhật dữ liệu lên Hệ thống Cơ sở dữ liệu được đảm bảo quy định.

Năm là, tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC. Đồng thời, thường xuyên triển khai các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý đơn, thư, giải quyết KNTC cho cán bộ, công chức làm công tác này./.

Minh Nguyệt
(Nguồn: ThanhtraVietNam)