Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội từ tỉnh đến cơ sở tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, nhất là Bộ luật Dân sự, Luật Thi hành án dân sự, Luật Tố tụng hành chính và các chỉ thị của cấp có thẩm quyền về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thành phố, nhất là ngành Tài nguyên và Môi trường phối hợp, cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu là chứng cứ của các vụ việc, vụ án dân sự, vụ án hành chính cho Tòa án nhân dân hai cấp và cơ quan thi hành án hai cấp; chấp hành nghiêm quy định của Luật Tố tụng hành chính về trách nhiệm tham gia đối thoại, tham gia phiên tòa; chỉ đạo các cơ quan có liên quan tích cực phối hợp với các cơ quan tố tụng trong việc giám định, định giá tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng; tích cực hỗ trợ hoạt động thi hành án dân sự, nhất là phối hợp đo đạc, thẩm định, cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án.

Cùng với đó, chỉ đạo kiện toàn, nâng cao chất lượng và hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự hai cấp trong thi hành các vụ án dân sự, hành chính và thu hồi tài sản tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự trong việc cung cấp thông tin về tài khoản, tài sản, quyền sử dụng đất nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính và thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng trong giai đoạn thi hành án. Tạo điều kiện về quỹ đất cho cơ quan thi hành án dân sự triển khai xây dựng, nâng cấp trụ sở làm việc, kho vật chứng.

Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự hai cấp của tỉnh và các cơ quan có liên quan trong công tác cưỡng chế thi hành án dân sự; phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp trong việc áp dụng các biện pháp kê biên, phong tỏa tài khoản; giải thích, động viên bị can và những người có liên quan khắc phục hậu quả nhằm thu hồi triệt để tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng ngay từ giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp tăng cường giám sát việc thi hành án, việc chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của chấp hành viên, cán bộ, công chức của cơ quan thi hành án dân sự; kịp thời thông tin đến cơ quan chức năng các vụ, việc thi hành án được dư luận xã hội quan tâm. Phát huy hiệu quả giám sát của Nhân dân, khuyến khích người dân phát hiện, phản ánh, tố giác về tài sản bất minh và các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Cơ quan thi hành án dân sự tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền trực tiếp là ban chỉ đạo thi hành án dân sự cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng; chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023 – 2026 trên địa bàn tỉnh, hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ về thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực thi hành. Chủ động phối hợp giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, những vụ việc dư luận xã hội quan tâm, phản ảnh có liên quan đến công tác thi hành án dân sự.

Đồng thời, tăng cường đối thoại, giải quyết khiếu nại trực tiếp từ cơ sở, hạn chế phát sinh các vụ việc phức tạp, phát sinh trách nhiệm bồi thường Nhà nước. Tích cực xác minh, truy tìm và xử lý tài sản trong giai đoạn thi hành án để nâng cao kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng. Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong tổ chức cưỡng chế thi hành án, nhất là các vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chú trọng công tác cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng./.

Đoàn Cần
(Nguồn: ThanhtraVietNam)