Đã giải quyết 96,8% đơn thuộc thẩm quyền

Trong 9 tháng đầu năm 2023, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp 261 lượt/306 người đến KNTC, KNPA. Qua kết quả tiếp công dân, đã hướng dẫn cho công dân làm đơn gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết 132 lượt; giải thích cho công dân hiểu về những vấn đề công dân thắc mắc 120 lượt; ban hành công văn về xử lý nội dung của công dân trình bày 9 lượt.

Đồng thời, tiếp nhận 1.123 đơn KNTC, KNPA của công dân (gồm 53 đơn khiếu nại, 26 đơn tố cáo, 1.044 đơn đơn KNPA). Số đơn thư KNTC, KNPA thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết là 567/1.123 đơn, chiếm tỷ lệ 50,5% tổng số đơn nhận được, gồm: 31 đơn khiếu nại; 04 đơn tố cáo; 532 đơn KNPA.

Kết quả, các ngành, các cấp đã được giải quyết là 549/567 đơn thuộc thẩm quyền (đạt tỷ lệ 96,8%), gồm: 29 đơn khiếu nại; 04 đơn tố cáo; 516 đơn KNPA.

UBND tỉnh Kon Tum nhận định, nguyên nhân của tình hình KNTC là do các quy định pháp luật về quản lý kinh tế, tài chính, đất đai… còn nhiều vướng mắc, bất cập nên trong quá trình thực hiện có nhiều sai sót dẫn đến công dân có đơn KNTC.

Bên cạnh đó, đơn thư KNTC phát sinh chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân. Thực tiễn công tác quản lý nhà nước về đất đai qua nhiều thời kỳ bộc lộ nhiều khuyết điểm, vi phạm và buông lỏng trong công tác quản lý của cơ quan có thẩm quyền, nhất là ở cấp cơ sở, khi phát sinh khiếu kiện của người dân thì việc kiểm tra, rà soát, làm rõ sự việc gặp nhiều khó khăn do việc lưu trữ tài liệu, thông tin địa chính không đảm bảo quy định.

Cùng với đó, nhận thức của người dân về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo nói riêng và chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung còn nhiều hạn chế. Một số trường hợp người dân tuy hiểu rõ các quy định của pháp luật nhưng cố tình không chấp hành quyết định đã giải quyết đúng pháp luật nên tiếp tục khiếu kiện.

Một số trường hợp mặc dù không bị xâm phạm về quyền, lợi ích trực tiếp nhưng bị kẻ xấu kích động, xúi giục, lôi kéo nên phát đơn KNTC không đúng quy định hoặc không chấp hành kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền, mặc dù việc giải quyết đã thấu tình, đạt lý.

Một số vụ việc người dân khiếu kiện đông người, phức tạp đã được UBND tỉnh tập trung giải quyết trên cơ sở pháp luật và thực tiễn địa phương song công dân vẫn tiếp tục khiếu nại.

Không còn vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài

Về các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài, căn cứ các tiêu chí được xác định theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, qua rà soát, UBND tỉnh Kon Tum cho biết trên địa bàn tỉnh có 07 vụ việc đã được các ngành, các cấp xem xét, giải quyết theo quy định. Ngoài ra, UBND tỉnh còn rà soát lại đối với 02 vụ việc khiếu nại kéo dài của ông Nguyễn Trường Danh (huyện Đăk Hà) và vụ việc của ông Lê Tấn Sỹ (thành phố Kon Tum). Như vậy, trên địa bàn tỉnh Kon Tum không có vụ việc nào được Thanh tra Chính phủ đưa vào kế hoạch kiểm tra, rà soát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính.

Đối với với 07 vụ việc do UBND tỉnh lập danh sách để kiểm tra, rà soát: Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, Tổ công tác giúp Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chủ trì tổ chức cuộc họp với các cơ quan có liên quan; mời đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh để nghe báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát; trao đổi và thống nhất phương án giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, các vụ việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tiến hành đối thoại với công dân theo trình tự các bước kiểm tra, rà soát và đã có báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, phương án giải quyết gửi Thanh tra Chính phủ và Thường trực Tỉnh ủy. Các vụ việc đều đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết vụ việc, thông báo công khai kết quả giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài và niêm yết tại UBND cấp xã nơi người KNTC cư trú; đồng thời, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Kon Tum và công khai trên các phương tiện truyền thông khác.

Cần có chế tài xử lý nghiêm đối tượng lợi dụng hoạt động tiếp công dân

Để đạt được tỷ lệ giải quyết đơn thuộc thẩm quyền cao và không còn vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền, nghĩa vụ KNTC theo đúng quy định của pháp luật. Rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài… góp phần ổn định an ninh trật tự ở địa phương, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính qua công tác giải quyết KNTC.

Mặt khác, công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan nhà nước trong việc chấp hành và thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, KNTC được quan tâm, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót. Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước.

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Kon Tum công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước nói chung, các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân nói riêng chưa đi vào chiều sâu, nhất là ở cơ sở. Đơn thư KNTC vẫn còn phát sinh tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân. Tỷ lệ đơn không thuộc thẩm quyền nhận được tại các cơ quan, đơn vị còn cao (chiếm tỷ lệ 50,1% tổng số đơn nhận được).

Qua thực tiễn công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC trên địa bàn, UBND tỉnh Kon Tum kiến nghị Thanh tra Chính phủ tăng cường phối hợp với địa phương trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; nâng cao chất lượng nắm thông tin, dự báo thống kê số liệu, tình hình KNTC phục vụ cho sự chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo.

Đặc biệt, kiến nghị Thanh tra Chính phủ quan tâm phối hợp với một số tỉnh Tây nguyên còn nhiều khó khăn, có kế hoạch thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

Ngoài ra, nghiên cứu, quy định cụ thể về biện pháp chế tài xử lý nghiêm đối với một số đối tượng lợi dụng hoạt động tiếp công dân để vu khống, xuyên tạc, cố tình KNTC sai sự thật, gây mất đoàn kết làm ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương. Hoặc khi người KNTC không hợp tác (không đến làm việc theo giấy mời, không cung cấp hồ sơ tài liệu gốc…) gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xác minh, dẫn đến không đảm bảo về trình tự, thủ tục./.

Minh Nguyệt
(Nguồn: ThanhtraVietNam)