Trong 6 tháng đầu năm 2023, ngành Thanh tra TP đã giúp lãnh đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP. Ngành Thanh tra TP đã nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn, đoàn kết, hoàn thành hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Theo đó, toàn ngành Thanh tra TP đã triển khai 3.059 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành trên các lĩnh vực. Qua thanh tra đã kiến nghị các đơn vị nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm chấn chỉnh kịp thời những sai sót của đơn vị và cá nhân liên quan để đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật; ban hành 2.762 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt trên 8.176 triệu đồng.

Để đạt được kết quả nêu trên, UBND TP đã kịp thời triển khai và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên để xây dựng định hướng kế hoạch thanh tra đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm. Kế hoạch công tác thanh tra được khảo sát, tổ chức xây dựng kịp thời; nội dung kế hoạch bám sát yêu cầu quản lý của địa phương, định hướng xây dựng chương trình công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Đặc biệt, hiện tượng chồng chéo trong hoạt động thanh tra đã được cải thiện rõ rệt. Công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, cùng với những kết quả nêu trên, UBND TP cho biết, vẫn còn hiện tượng chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Một số cuộc thanh tra còn kéo dài khi xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra, trong đó có những cuộc thanh tra đột xuất, dư luận xã hội quan tâm. Việc đôn đốc, thực hiện kết luận, kiến nghị về thanh tra còn bất cập.

Trong những tháng cuối năm 2023, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo ngành Thanh tra TP triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, triển khai đúng kế hoạch và hiệu quả các Đoàn thanh tra theo Kế hoạch và đột xuất theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền; bám sát Định hướng chương trình công tác thanh tra được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Hai là, thực hiện tốt hoạt động quản lý nhà nước công tác thanh tra. Từng bước đổi mới công tác thanh tra, không ngừng nâng cao hiệu quả thanh tra, phát hiện, xử lý vi phạm, bảo đảm nghiêm minh, chính xác, kịp thời, tập trung thanh tra vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hoạt động thanh tra chuyên ngành chú trọng thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của các tổ chức, cá nhân, nhất là trên các lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm.

Ba là, tăng cường hoạt động đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng. Xác định mục tiêu thanh tra, thực hiện kết luận thanh tra không chỉ để xử lý các sai phạm mà còn để chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, giúp phòng ngừa vi phạm, góp phần phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của TP.

Bốn là, sử dụng có hiệu quả Phần mềm Cơ sở dữ liệu và phần mềm xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra doanh nghiệp tại TP.  UBND TP xác định, đây là nhiệm vụ quan trọng và rất cần thiết, đảm bảo việc xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra theo đúng tinh thần Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 và Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phục vụ chương trình cải cách hành chính trên địa bàn TP giai đoạn 2021-2030.

Năm là, triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” trên địa bàn TP giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo tại Công văn số 6551/UBND-TTTP ngày 27/9/2021 của Chủ tịch UBND TP./.

Hoàng Minh
(Nguồn: ThanhtraVietNam)