Về dự hội nghị có Chánh, Phó Chánh Thanh tra và các đồng chí Chánh, Phó Chánh Văn phòng Thanh tra các tỉnh gồm: Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu.

Qua báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 toàn Cụm thi đua triển khai 32/55 cuộc thanh tra, trong đó 13/32 cuộc theo kế hoạch; 18 cuộc đột xuất và thanh tra lại 01 cuộc. Kết thúc 22 cuộc và kết luận 18 cuộc. Kết quả thanh tra, kiến nghị các cơ quan thẩm quyền chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế, bất cập trong cơ chế, chính sách; kiểm điểm 23 tập thể và 116 cá nhân có liên quan; chuyển 03 vụ việc sang cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ; phát hiện sai phạm về kinh tế 46.237 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 44.759 triệu đồng, đã thu hồi 42.168 triệu đồng, xử lý khác 1.478 triệu đồng.

Tích cực đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra từ năm trước chuyển sang, đã thu hồi được 2.369 triệu đồng.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra các tỉnh chủ động xử lý chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra trong xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh, nhất là thanh tra đối với doanh nghiệp; phối hợp xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra của Bộ, ngành Trung ương trên địa bàn tỉnh. Kết quả có 40 cơ quan đơn vị, doanh nghiệp là đối tượng thanh tra, kiểm tra bị trùng lặp, trong đó 04 cơ quan hành chính nhà nước và 36 doanh nghiệp.

Công tác tiếp công dân thường xuyên 103 lượt, 118 người. Lãnh đạo tiếp định kỳ và đột xuất 89 lượt, 44 người. Tiếp nhận 486 đơn, trong đó đủ điều kiện xử lý 227 đơn, không đủ điều kiện xử lý 161 đơn; đang xử lý 44 đơn; lưu đơn 54 do đơn trùng lắp và đơn mạo danh không đủ điều kiện xử lý.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra tỉnh 02 vụ đã giải quyết xong; thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh giao xác minh KNTC 120 vụ, tham mưu giải quyết xong 93 vụ. Tham mưu kiểm tra, rà soát do UBND tỉnh giao 85 vụ, đã rà soát xong 70 vụ.

Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được các đơn vị trong Cụm xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tập trung ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa, như: Công khai, minh bạch trong hoạt động; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý; thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản và thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn.

Các đơn vị trong Cụm thực hiện điều động, chuyển đổi theo yêu cầu công việc 11 công chức. Tập trung xây dựng kế hoạch triển khai các nghị quyết của Ban Cán sự đảng, Thanh tra Chính phủ đến công chức ngành Thanh tra, gồm: Nghị quyết số 65-NQ/BCSĐ ngày 16/01/2023 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2023 và Nghị quyết số 76-NQ/BCSĐ ngày 06/6/2023 tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra.

Tăng cường kiểm tra, giám sát đội ngũ công chức, nhất là công chức tham gia các đoàn thanh tra; công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch, tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho công chức. Qua đó, toàn Cụm đã cử 80 lượt công chức đi đào tạo bồi dưỡng.

Toàn Cụm thi đua cực tích tham gia các hoạt động xã hội do các ngành phát động, đóng góp số tiền hơn 46 triệu đồng… Ngoài ra, tham gia “Hành trình đỏ năm 2023”.

Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh miền Tây Nam sông Hậu sơ kết công tác thi đua
Đ/c Huỳnh Việt Ân, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau trình bày báo cáo kết quả thi đua của Cụm (ảnh: N.Xinh)

Cũng tại hội nghị các đơn vị trong Cụm thi đua đã dành nhiều thời gian để trao đổi và chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm về công tác thanh tra, xác minh tài sản thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác, kê khai tài sản thu nhập…

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 toàn Cụm thi đua tiếp tục tập trung thực hiện kế hoạch phong trào thi đua của Cụm và các chỉ tiêu thi đua đã được Thanh tra các tỉnh thống nhất. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến tích cực, quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2023 và các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của công chức và người lao động, nhất là người đứng đầu các đơn vị trong Cụm thi đua./.

Ngọc Xinh
(Nguồn: ThanhtraVietNam)