Xác định rõ nhiệm vụ và đề ra các giải pháp PCTN, TC trong đó xác định phòng ngừa là chính, Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN, TC để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật.

Nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu

Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh, cần nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành, thực hiện các quy định về PCTN tại cơ quan, đơn vị, phải chịu trách nhiệm khi xảy ra tham nhũng, vi phạm tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý; tích cực, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý triệt để các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, hành vi bao che, dung túng hoặc cản trở chống tham nhũng; trong đó, xác định công tác PCTN, TC là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và cấp bách.

Kiên quyết trong xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; báo cáo kết quả xử lý vụ việc liên quan đến tham nhũng về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ và Thanh tra tỉnh). Chuyển cơ quan điều tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo quy định và theo Công văn chỉ đạo số 11-CV/BVĐ ngày 16/12/2022 của Ban chỉ đạo PCTC, TC tỉnh về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, TC

Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tiếp tục đẩy mạnh triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, TC năm 2023, chú trọng cập nhật, kịp thời triển khai văn bản hướng dẫn có liên quan đến pháp luật về PCTN, TC. Gắn công tác PCTN, TC với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI, XII) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tuân thủ, chấp hành.

Nội dung tuyên truyền pháp luật về PCTN tập trung vào các văn bản, như: Luật PCTN năm, 2018; Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN; Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Nghị định 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP; Hướng dẫn số 25-HD/BCDTW ngày 01/8/2022 của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC hướng dẫn một số nội dung phòng, chống tiêu cực. Quyết định số 56-QD/TW ngày 08/02/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế phối hợp các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Công văn số 36/CV-UBND ngày 14/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác PCTN, TC.

Các hoạt động tuyên truyền được thực hiện thông qua hội nghị, tập huấn, đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, Trang thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh “Chuyên mục: Phòng, chống tham nhũng”, Trang Zalo Official Account, Facebook “Phổ biến giáo dục pháp luật Sóc Trăng”, tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” và sinh hoạt Ngày pháp luật…; phối hợp với các kênh thông tin đại chúng (Báo, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh huyện, thị xã và thành phố), tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở và các hình thức khác phù hợp với tình hình thực tế.

Nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng

Năm 2023, Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, TC việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tham nhũng vặt. Nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Tập trung triển khai thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, kịp thời thanh tra đột xuất các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đặc biệt là các lĩnh vực nhạy cảm được dư luận đặc biệt quan tâm như hoạt động công chứng, luật sư, đấu giá tài sản.

Mặt khác, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác phối hợp, giải quyết triệt để các vụ khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tham nhũng (nếu có). Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về PCTN, TC; trau dồi phẩm chất chính trị, bản lĩnh; đạo đức nghề nghiệp cho công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra.

Dương Nguyễn

(Nguồn: ThanhtraVietNam)