Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc xử lý sau thanh tra

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt công tác thanh tra, đã triển khai 168 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 84% kế hoạch năm. Qua thanh tra, kiểm tra, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định, cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, phát hiện vi phạm 16,48 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 11,45 tỷ đồng (đã thu hồi 11,2 tỷ đồng), kiến nghị xử lý khác 5,03 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 06 tập thể, 137 cá nhân; ban hành 387 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 4,85 tỷ đồng, đã thu nộp ngân sách Nhà nước 4,77 tỷ đồng.

Công tác theo dõi, đôn đốc xử lý sau thanh tra tiếp tục được tăng cường, thực hiện thường xuyên, đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra 61 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, đôn dốc thu hồi 12,7 tỷ đồng; xử lý hành chính 20 tập thể, 217 cá nhân.

Thời gian qua, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố ổn dịnh, không phát sinh điểm nóng, vụ việc nổi cộm về khiếu nại, tố cáo. Ủy ban nhân dân Thành phố cho biết, trong 9 tháng đầu năm đã tiếp 1.907 lượt với 1.953 người (giảm 287 lượt tiếp so với cùng kỳ năm 2022); tiếp 05 lượt đoàn đông người.

Tiếp nhận 2.492 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (giảm 288 đơn so với cùng kỳ năm 2022), có 708 đơn thuộc thẩm quyền, giải quyết 94/128 đơn khiếu nại, tố cáo, đạt 73,4% (trong đó đà giải quyết 84/116 đơn khiếu nại và 10/12 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền). Ngoài ra, đã giải quyết 468/580 đơn phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 80,6%.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Chuyển biến rõ rệt trong công tác cải cách hành chính (CCHC)

Công tác CCHC được triển khai quyết liệt, tạo sự chuyến biến rõ rệt. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Tho đã tổ chức Hội nghị công bố chỉ số CCHC năm 2022 của sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện; Hội nghị phân tích Chỉ số CCHC (PARINDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS), qua đó tìm ra các giải pháp để phát huy các ưu điểm, thế mạnh của thành phố cần Thơ, tiếp tục duy trì và cải thiện hơn nữa các chỉ số có kết quả đánh giá tốt và khắc phục triệt để các hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Sau hội nghị, thành phố đã ban hành Kế hoạch về cải thiện và nâng cao các chỉ số này năm 2023 và những năm tiếp theo.

Mặt khác, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành Chỉ thị tập trung thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số Hiệu quả và hành chính công cấp tỉnh, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị về tập trung đẩy mạnh CCHC gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố; ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo CCHC và Chuyển đổi số.

Đồng thời, triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2023, thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra tại 12 cơ quan, đơn vị, địa phương (06 sở, ngành, 02 cơ quan trung ương, 04 quận, huyện).

Thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Trong những tháng cuối năm 2023, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; chất lượng kết luận thanh tra, hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật. Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội từng lúc, từng nơi trên địa bàn thành phố trong 9 tháng đầu năm 2023 vẫn còn diễn biến phức tạp, tình hình khiếu kiện, khiếu nại tiềm ẩn gây mất an ninh chính trị, cần tiếp tục quan tâm theo dõi, chỉ đạo. Do đó, trong những tháng cuối năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Nắm bắt tình hình, thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là trong thời điểm diễn ra các ngày lễ, hội lớn trong những tháng cuối năm 2023./.

Dương Nguyễn
(Nguồn: ThanhtraVietNam)