Để công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn Thành phố thực hiện theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định có liên quan; việc quản lý, sử dụng tài sản tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị đạt được nhiều hiệu quả, tiết kiệm và tránh lãng phí nguồn vốn ngân sách nhà nước trong việc đầu tư mua sắm, trang thiết bị, máy móc, quản lý, khai thác, sử dụng tài sản, đất đai, trụ sở làm việc cũng như xe công, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, tố chức, đơn vị, Chủ tịch UBND quận, huyện quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan về quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; đặc biệt là việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; tổ chức thực hiện theo Đề án đã được phê duyệt; xác định giá trị tài sản để đưa vào liên doanh, liên kết, xác định giá cho thuê tài sản công.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật và các văn bản liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài sản công do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.

Cần Thơ: Chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài sản công
Ảnh minh họa

Xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý và có trách nhiệm công khai tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, cùng với việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng, ban hành và thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, gửi Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công về Sở Tài chính Thành phố chậm nhất ngày 31 tháng 01 hàng năm để theo dõi thực hiện.

Việc mua sắm máy móc, trang thiết bị các loại phải đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Đơn vị thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung và tổ chức mua sắm tập trung theo quy định Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản khác có liên quan.

Về tăng cường công tác quản lý nhà, đất, trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; kiểm soát tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc theo quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ và Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thấm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố cần Thơ. Các đơn vị sự nghiệp khi thực hiện việc cho thuê, liên doanh, liên kết phải xây dựng đề án và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khi thực hiện bán tài sản công theo hình thức đấu giá, niêm yết giá, sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết; mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung phải gửi các thông tin theo quy định đến Thời báo Tài chính Việt Nam (Bộ Tài chính) để đăng tải trên Trang thông tin điện tử về tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 12006/BTC-QLCS ngày 02/10/2018, Công văn số 11504/BTC- QLCS ngày 07/11/2022.

Dương Nguyễn
(Nguồn: ThanhtraVietNam)