Bộ Y tế cho biết, việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021 là do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Chính vì vậy, Bộ dừng không triển khai 40 cuộc thanh tra để tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch của các cấp, ngành, địa phương và yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ.

Các cuộc thanh tra còn lại theo Quyết định số 4912/QĐ-BYT ngày 24/11/2020 và Quyết định số 3111/QĐ-BYT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế được tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2021.