Đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Giữa bối cảnh cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC), UBND tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện PCTN, TC ở địa phương, đơn vị mình. Điển hình năm 2022 đã ban hành 12 văn bản, trong đó có Kế hoạch số 205/KH-UBND về công tác PCTN,TC; Kế hoạch số 5017/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong DNNN giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh… Các giải pháp PCTN, TC tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ, trong đó xác định giải pháp phòng ngừa là chính. Xác định cụ thể vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Theo đó, Thanh tra tỉnh là cơ quan tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác PCTN, TC trên toàn tỉnh; thanh tra các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố tham mưu giúp thủ trưởng cơ quan, UBND cùng cấp đối với công tác này. Do đó, thời gian qua thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhất là cán bộ công chức về PCTN, TC; đưa ra nhiều biện pháp phòng ngừa; phát hiện xử lý, không có vùng cấm, điểm dừng…

Tính riêng năm 2022, ngoài tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật PCTN, thực hiện các biện pháp PCTN, TC và công tác khác thì ngành Thanh tra đã phát hiện, xử lý những vụ việc, đối tượng có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực. Theo Thanh tra tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ 195 cuộc/205 đơn vị. Phát hiện 1 vụ/1 đối tượng có dấu hiệu tiêu cực, số tiền 50 triệu đồng; đã xử lý kỷ luật hình thức sa thải và đã thu hồi số tiền 20/50 triệu đồng.

Qua thanh tra, kiểm toán đã phát hiện sai phạm trong quản lý gần 14 tỷ đồng và hơn 1.197 ha đất các hộ dân lấn chiếm của dự án đã được giao đất, cho thuê đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 5 tỷ đồng. Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 59 tập thể và 135 cá nhân. Xử lý tài sản tham nhũng đã thu hồi 113 triệu đồng. Điều này đã thể hiện việc thực hiện giải pháp PCTN, TC được ngành Thanh tra thực hiện ngày càng nghiêm túc, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn tồn tại, như người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương khi triển khai thực hiện PCTN, TC có lúc, có nơi chưa phát huy đúng mức, chưa chú trọng việc chỉ đạo công tác tự kiểm tra. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở một số đơn vị, địa phương còn hạn chế, chưa phát huy đầy đủ dân chủ nội bộ để CBCCVC, đảng viên, nhân dân tham gia giám sát, phát hiện, đấu tranh với những hành vi tiêu cực, tham nhũng tại cơ sở.

Đẩy mạnh công tác thanh tra nhằm ngăn chặn kịp thời

Trong những năm tới ,trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nhiều dự án lớn, công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, môi trường; xây dựng cơ bản; tài chính ngân sách, đầu tư mua sắm công, các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; lĩnh vực đền bù giải tỏa, tái định cư… Do đó, công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực sẽ được ngành Thanh tra tăng cường.

Thủ trưởng các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo đúng quy định của Luật PCTN và các văn bản pháp luật có liên quan; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra về PCTN,TC nhất là các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu trong công tác PCTN, TC gắn với tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 48- KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ PCTN,TC; thực hiện bảo vệ người tố cáo đúng quy định pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh những CBCCVC có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, chạy chức, chạy quyền,…

Thủ trưởng các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai và kết thúc các cuộc thanh tra năm 2022 theo Kế hoạch và các cuộc thanh tra đột xuất (nếu có). Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong trong công tác tự kiểm tra để phát hiện xử lý tham nhũng trong nội bộ; tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN; trong đó chú ý việc thực hiện các quy định về trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cơ quan Công an tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng; nhất là tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, được dư luận, xã hội quan tâm; việc xét xử phải đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, chú trọng công tác thu hồi tài sản tham nhũng bị thất thoát, chiếm đoạt theo Chỉ thị 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; kiên quyết xử lý các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc PCTN, TC.

Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương do mình quản lý, phụ trách./.

Khánh Nghi
(Nguồn: ThanhtraVietNam)