Theo kết quả của Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bình Dương,  lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương có sự quan tâm trong chỉ đạo, sâu sát, quyết liệt việc tổ chức thực hiện kiểm soát, cải cách TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn.

Các sở, ngành, địa phương đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành trong thực hiện các nhiệm vụ về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Xây dựng và triển khai đầy đủ các chương trình, kế hoạch, báo cáo theo yêu cầu của UBND tỉnh (kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC; kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC; các báo cáo kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tình hình, kết quả giải quyết TTHC định kỳ;…). Hoạt động cải cách, kiểm soát TTHC của đơn vị cơ bản được triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, đảm bảo nội dung yêu cầu theo quy định.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã kịp thời hướng dẫn các đơn vị, địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các cơ quan, địa phương trong việc triển khai kiểm soát TTHC; đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (kiến nghị về tích hợp, đồng bộ dữ liệu giữa phần mềm Một cửa và Cổng Dịch vụ công của tỉnh, mua sắm trang thiết bị phục vụ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chế độ hỗ trợ tình nguyện viên hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến, bố trí biên chế công nghệ thông tin, chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp huyện,…).

Cùng với đó, kịp thời báo cáo UBND tỉnh về các khó khăn của địa phương về việc hỗ trợ cho tình nguyện viên hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện cho chủ trương hỗ trợ cho tình nguyện viên trong năm 2022 và trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định về việc hỗ trợ cho tình nguyện viên từ ngày 01/01/2023.

Kết quả kiểm tra cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn cũng đã chỉ ra một số hạn chế yêu cầu các sở, ngành, địa phương khắc phục. Cụ thể, trong năm 2021, các cơ quan, đơn vị đã tập trung xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tuy nhiên còn một số trường hợp phản ánh, kiến nghị chưa được xử lý kịp thời. Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thực tế được đảm bảo, tuy nhiên, một số hồ sơ TTHC chưa được cập nhật và xử lý kịp thời trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử dẫn đến tình trạng trễ hạn hồ sơ.

Mặt khác, số lượng hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua bưu chính công ích, thanh toán phí, lệ phí trực tuyến còn thấp. Một số địa phương chưa đảm bảo thực hiện tốt 100% đối với nội dung quy định về: “trường hợp trả lại hồ sơ không giải quyết; trả lại hồ sơ để bổ sung hoặc yêu cầu bổ sung nhiều lần phải được sự đồng ý của Thủ trưởng của cơ quan có thẩm quyền thực hiện thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do không giải quyết; lý do, nội dung cần bổ sung”…

Lan Anh

(Nguồn: ThanhtraVietNam)