Chuyển đổi vị trí công tác đối với 39 cán bộ, công chức, viên chức

UBND các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc báo cáo công khai, giải trình kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND cùng cấp. Đồng thời, đăng tải công khai trên Cổng/Trang thông tin điện tử những vấn đề về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; quyết toán, dự toán ngân sách nhà nước; danh mục các dự án và việc phân bổ vốn đầu tư công; quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; phân bổ chỉ tiêu biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập…

Trong kỳ, UBND tỉnh đã ban hành, chỉ đạo các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh năm 2023. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành 41 văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa, hoàn thiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục chú trọng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và quy định của các bộ, ngành Trung ương, gắn với việc tăng cường kiểm soát xung đột lợi ích, thực hiện trách nhiệm giải trình. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng, 6 tháng đầu năm 2023, có 10 ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với 39 cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

10/18 người kê khai chưa rõ ràng, đầy đủ các thông tin về tài sản thu nhập

Các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện kê khai và công khai bản kê khai tài sản thu nhập (TSTN) hàng năm và kê khai bổ sung năm 2022 đối với 4.577 cán bộ, công chức, viên chức tại 666 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Việc kê khai và công khai bản kê khai TSTN năm 2022 đã được các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định; chưa có trường hợp vi phạm đến mức phải bị xử lý.

Đáng chú ý, Thanh tra tỉnh Bình Định đã triển khai, tổ chức thực hiện việc xác minh TSTN đối với 18 người có chức vụ, quyền hạn tại 9 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kết quả, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với 10/18 người có hạn chế, khuyết điểm do kê khai chưa rõ ràng, đầy đủ các thông tin về TSTN phải kê khai và giải trình chưa đầy đủ, rõ ràng về biến động TSTN tăng thêm theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP.

Hiện nay, đang tiếp tục kiểm tra, xác minh TSTN theo kế hoạch năm 2023 đối với 17 người có chức vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền kiểm soát TSTN của Thanh tra tỉnh tại 8 cơ quan, tổ chức, đơn vị, gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp, Thanh tra huyện Hoài Ân và Thanh tra huyện Phù Mỹ.

Bên cạnh đó, công tác cải cách tài chính công, thực hiện đề án chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI), thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục được UBND tỉnh và các ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện theo đúng mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Mặt khác, UBND tỉnh và các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã chú trọng lồng ghép trong kế hoạch PCTN, tiêu cực (TC) năm 2023 nội dung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo tinh thần Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Về điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, trong 6 tháng đầu năm 2023, cơ quan Công an các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định tiếp tục tiến hành điều tra 5 vụ, 12 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ, trong đó kỳ trước chuyển sang 4 vụ, 10 bị can, điều tra bổ sung 1 vụ, 2 bị can. Đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 2 vụ, 8 bị can; đang tiếp tục điều tra 3 vụ, 4 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã truy tố 7 vụ, 14 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý 17 vụ, 24 bị cáo, kết quả xét xử 10 vụ, 10 bị cáo.

4 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Trong 6 tháng cuối năm 2023, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp PCTN,TC đã đề ra trong Kế hoạch; đồng thời, chú trọng triển khai kịp thời các nhiệm vụ mới theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh. Theo đó, sẽ triển khai 4 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Một là, tiếp tục phổ biến quán triệt, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về PCTN, TC cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, tuyên truyền, giới thiệu nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, TC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo đưa nội dung PCTN vào giảng dạy trong các trường trung học phổ thông theo Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hai là, tổ chức thực hiện thường xuyên, kiên quyết, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN, tiêu cực.

Thanh tra tỉnh hoàn thành việc xác minh TSTN năm 2023 theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt; phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan chức năng có liên quan đôn đốc, hướng dẫn thực hiện tốt các quy định về phòng ngừa tham nhũng trong các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước. Các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; chấn chỉnh, khắc phục có hiệu quả những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện chính sách, pháp luật và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, đầu tư công theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh và Văn bản số 982/UBND-NC ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh.

Người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, quyết liệt chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác PCTN, TC trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; xem xét, xử lý kịp thời, kiên quyết các trường hợp người đứng đầu thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, giám sát, kiểm tra để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Ba là, chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, điều tra phát hiện, xử lý các vụ việc, người có hành vi tham nhũng; kiên quyết thu hồi tiền, tài sản bị thất thoát trong các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các cuộc thanh tra đã đề ra trong Kế hoạch thanh tra năm 2023; kịp thời chỉ đạo thanh tra đột xuất những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến hành vi tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng và kinh tế có liên quan đến tham nhũng đã phát hiện; thực hiện kiên quyết các biện pháp nhằm thu hồi triệt để tiền và tài sản tham nhũng theo quy định.

Bốn là, tăng cường quản lý nhà nước; quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng có liên quan; phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan báo chí và Nhân dân trong PCTN, TC.

Các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCTN, TC tập trung vào việc ban hành văn bản chỉ đạo. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách về PCTN với các cơ quan chức năng có liên quan, nhất là trong việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, Mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan báo chí, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và Nhân dân giám sát, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về PCTN,TC theo quy định./.

Hoàng Minh
(Nguồn: ThanhtraVierNam)