Xác định PCTN là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo; trong những tháng đầu năm 2023 các cơ quan Trung ương đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, kết luận, văn bản chỉ đạo trong công tác PCTN, TC. Để công tác PCTN, TC được triển khai đồng bộ từ Trung ương tới địa phương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh đã nghiêm túc triển khai thực hiện.

Căn cứ Luật PCTN năm 2018, trong những năm qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã triển khai đầy đủ các chương trình, kế hoạch công tác PCTN. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy và UBND tỉnh tại kế hoạch công tác PCTN hàng năm. Các sở, ban, ngành tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh đã ban hành, sửa đổi 151 văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, văn bản triển khai tổ chức thực hiện công tác PCTN,TC trong 3 tháng đầu năm 2023.

Theo báo cáo tại quý gần nhất, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 15 cuộc tuyên truyền pháp luật về PCTN,TC đến trên 745 cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn tỉnh. Chuyển đổi vị trí công tác 11 người; 01 cơ quan, đơn vị được kiểm tra về công khai, minh bạch; tiến hành 15 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; 03 cơ quan, đơn vị được kiểm tra về thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn. Đáng chú ý, trong những tháng vừa qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã xử lý, chuyển cơ quan điều tra 01 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Bên cạnh đó, để triển khai kê khai, công khai bản kê khai TSTN cuối năm 2022 tới các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 545/KH-UBND ngày 07/12/2022 tổ chức việc kê khai, bàn giao, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hàng năm, bổ sung trong các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh năm 2022. Tổng số đơn vị thực hiện kê khai tài sản, thu nhập cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh là 44 đơn vị là đầu mối tổ chức kê khai với 900 lượt đơn vị trực thuộc thực hiện việc kê khai. Tổng số người đã kê khai là 4.447/4.447 người. Trong đó, 3.754 người kê khai hàng năm, 112 người kê khai bổ sung, 117 người kê khai lần đầu, 464 người kê khai phục vụ công tác cán bộ.

Thực hiện Văn bản số 248/TTCP-C.IV ngày 08/7/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022; Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-TTr.NV4 ngày 19/7/2022 về việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2022; ngày 04/10/2022, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 127/QĐ-TTr.NV4, về việc xác minh tài sản, thu nhập theo Kế hoạch của Thanh tra tỉnh năm 2022. Căn cứ Văn bản số 2220/TTCP-C.IV ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Thanh tra Chính phủ về việc định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 27/01/2023 phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023.

Ngoài ra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tiếp tục yêu cầu các cấp ủy, chính quyền phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN; giám sát việc phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác PCTN, đảm bảo thông tin khách quan, trung thực.

Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng, tiêu cực, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tập trung giải quyết hậu quả của các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đất đai nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và người dân.

Nhìn chung, trong thời gian vừa qua, công tác PCTN đã được UBND tỉnh Bắc Ninh triển khai kịp thời, đồng bộ, toàn diện và đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của các cấp các ngành và người dân. Thực hiện đầy đủ công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công khai minh bạch, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quan tâm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật PCTN. Các vụ việc, vụ án có liên quan đến tham nhũng được quan tâm chỉ đạo xử lý nghiêm túc, kịp thời.

Để thực hiện tốt công tác PCTN, TC trong thời gian tới, UBND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí và phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng… Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, trọng tâm là việc hoàn thiện thể chế, công khai, minh bạch các hoạt động của các cơ quan Nhà nước, gắn với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước.

Tăng cường phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng thông qua thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện công tác kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân./.

Hà Tuấn
(Nguồn: ThanhtraVietNam)