Hội thảo khoa học: Góp ý khung đề tài “Xây dựng khung chương trình bồi dưỡng kỹ năng thực hiện kết luận thanh tra và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra”

Chiều ngày 24/6/2024, Khoa Nghiệp Thanh tra tổ chức Hội thảo khoa học: Góp ý khung đề tài “Xây dựng khung chương trình bồi dưỡng kỹ năng thực hiện kết luận thanh tra và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra… Đọc Thêm

Read More »