Gương mẫu, quyết liệt trong triển khai, thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai một số nội dung sau: Đó là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và UBND tỉnh trong thời gian qua.

Nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu trong triển khai, thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xác định trọng tâm là thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; tiếp nhận, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của công dân về thái độ, chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức qua Cổng Hỏi – đáp trực tuyến và Hệ thống tiếp nhận phản ánh 1022 Tây Ninh tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh để kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, nhiều dư luận như tài nguyên, đất đai, xây dựng, y tế, giáo dục, đầu tư công…; nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo tính khả thi; kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm, nhất là tội phạm về tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, thay thế những bất cập, vướng mắc trong cơ chế, chính sách, pháp luật, nhất là những nội dung dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực; quan tâm kiến nghị tăng chế tài xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Tích cực rà soát, nâng cao hiệu quả công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm và lựa chọn người có đủ trình độ, phẩm chất, năng lực nhằm phục vụ lâu dài cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ công chức, viên chức, mục tiêu mỗi công chức, viên chức phải là một chuyên gia trong lĩnh vực được phân công phụ trách, góp phần hình thành vững chắc nguồn lực lãnh đạo, quản lý kế thừa ngày càng xứng tầm với nhiệm vụ được giao. Lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến về đạo đức liêm chính, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, theo dõi, đôn đốc các ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; phối hợp cùng các ngành triển khai các nhiệm vụ liên quan, xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất, năng lực, xứng tầm nhiệm vụ; hoàn thiện chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, phát hiện và xử lý 18 vụ/52 người liên quan đến tham nhũng

Theo báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của UBND tỉnh, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện đồng bộ, hiệu quả ở các cấp, các ngành, ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được bảo đảm; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định về công khai, minh bạch tại 18 cơ quan, đơn vị và đã phát hiện 3 cơ quan, đơn vị sai phạm. Việc xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục được quan tâm hoàn thiện.

Trong kỳ, các cấp, các ngành chức năng đã xây dựng 262 văn bản mới, bãi bỏ 13 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thanh tra, kiểm tra 21 cuộc/24 đơn vị về công tác quản lý sử dụng tài chính liên quan đến chế độ, định mức, tiêu chuẩn và đã phát hiện sai phạm 18 vụ/52 người với sai phạm đã phát hiện, xử lý trên 978 triệu đồng.

Trong năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 129/152 trường hợp, đồng thời thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định nhằm phòng ngừa tham nhũng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân được đẩy mạnh. Trong năm, Thanh tra tỉnh đã tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên và xác minh 25 người thuộc diện kê khai hằng năm, tại 5 địa phương, ngành. Thanh tra tỉnh đã hoàn tất việc xác minh, đang dự thảo kết luận xác minh; trường hợp kê khai tài sản, thu nhập không trung thực sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Năm 2022, toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 18 vụ/52 người (giảm 2 vụ/5 người so với cùng kỳ năm 2021). Đa số các vụ án, vụ việc tham nhũng thời gian qua liên quan đến công tác quản lý tài chính, tài sản công./.

Đình Thuyết

(Nguồn: ThanhtraVietNam)