Câu hỏi

1.35KNhững vấn đề khác
0
0 bình luận

Theo quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 60 Luật Xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định: “Giá theo thông báo của cơ quan tài chính địa phương, trường hợp không có thông báo giá thì theo giá thị trường của địa phương tại thời điểm xảy ra vi phạm hành chính”.
Như vậy “giá thị trường của địa phương tại thời điểm xảy ra vi phạm hành chính” được hiểu như thế nào theo quy định trên?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo khoản 4, Điều 3 của Luật Giá năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020, quy định: “Giá thị trường là giá hàng hóa, dịch vụ hình thành do các nhân tố chi phối và vận động của thị trường quyết định tại một thời điểm, địa điểm nhất định”.

Theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 02 Giá trị thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá (Ký hiệu: TĐGVN 02) Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn: “Giá trị thị trường là mức giá ước tính của tài sản tại thời điểm, địa điểm thẩm định giá, giữa một bên là người mua sẵn sàng mua và một bên là người bán sẵn sàng bán, trong một giao dịch khách quan, độc lập, có đủ thông tin, các bên tham gia hành động một cách có hiểu biết, thận trọng và không bị ép buộc.”

Do đó, giá thị trường được hình thành trên quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh và quy luật cung cầu… Chính vì vậy, khi định giá sẽ có nhiều yêu tố tác động đến giá thị trường hàng hóa, như: quan hệ cung cầu hàng hóa trên thị trường; giá trị hàng hóa; giá trị tiền tệ; sự tác động của chính sách kinh tế; sự tác động của quan hệ cạnh tranh. Vì vậy, Hội đồng định giá (gồm có người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là Chủ tịch Hội đồng, đại diện cơ quan tài chính cùng cấp và đại diện cơ quan chuyên môn có liên quan là thành viên) sẽ căn cứ vào các quy định về giá và văn bản hướng dẫn để định giá thị trường của địa phương tại thời điểm xảy ra vi phạm hành chính để xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt nhằm đảm bảo tính khách quan và hợp lí, đặc biệt khi có những biến động quá lớn so với giá trị thực.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings