Câu hỏi

249Tiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 luật khiếu nại năm 2011 quy định: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 của Luật này, người giải quyết khiếu nại lần hai phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết; trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.
Như vậy, nếu quá thời hạn 10 kể từ ngày nhận được đơn thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2 có còn được thụ lý không? Nếu không được thì các bước tiếp theo phải làm gì?

đã chỉnh sửa

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

Theme Settings