Câu hỏi

1.03KThanh tra
0
0 bình luận

Theo quy định 1 cuộc thanh tra do Đoàn thanh tra hành chính cấp huyện thực hiện là 30 ngày. Trong năm do phát sinh một số cuộc thanh tra ngoài Kế hoạch đã phê duyệt. Do đó huyện có chỉ đạo tôi phải là Trưởng 2-3 Đoàn thành tra/ tháng có đúng không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Pháp luật về thanh tra hiện hành không cấm trong cùng thời điểm, một người làm Trưởng đoàn thanh tra của nhiều Đoàn thanh tra;

Tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, quy định: “Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung, tiến độ thanh tra theo Quyết định thanh tra và kế hoạch tiến hành thanh tra; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của Người ra quyết định thanh tra; chịu trách nhiệm trước Người ra quyết định thanh tra về hoạt động của Đoàn thanh tra”.

Như vậy huyện chỉ đạo bạn làm Trưởng đoàn thanh tra của 2-3 Đoàn thanh tra/tháng do phát sinh một số cuộc thanh tra ngoài kế hoạch là không sai.

Tuy nhiên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngay trong quá trình soạn thảo quyết định thanh tra bạn có thể đề nghị (tham mưu) Người ra quyết định thanh tra cử thêm Phó Trưởng đoàn thanh tra để giúp bạn thực hiện nhiệm vụ được giao, phụ trách một số hoạt động của Đoàn thanh tra theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings