Câu hỏi

1.48KThanh tra
0
0 bình luận

Căn cứ vào Công văn của BHXH huyện báo cáo và đề nghị thanh tra một số doanh nghiệp không đóng BHXH (nợ đọng BHXH), UBND huyện chỉ đạo giao Thanh tra huyện tham mưu Quyết định thanh tra đối với các doanh nghiệp nợ đọng BHXH này. Như vậy theo quy định của Luật Thanh tra có đúng không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Thứ nhất, bạn cần nắm rõ Thanh tra huyện là thanh tra hành chính, theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010 thì “Thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao”.

Thứ hai, tại khoản 2 Điều 27 Luật Thanh tra năm 2010 quy định trong hoạt động thanh tra, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn:

“a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, của Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã;

c) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.”

Từ các quy định nêu trên cho thấy, đối tượng thanh tra của Thanh tra huyện là các cơ quan, đơn vị có mối quan hệ phụ thuộc về tổ chức (trực thuộc) đối với Uỷ ban nhân dân huyện. Vì vậy, Thanh tra huyện không thể thanh tra các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội mà chỉ thanh tra, kiểm tra xử lý về Bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp Nhà nước do Chủ tịch UBND huyện ra quyết định thành lập, các cơ quan Nhà nước, các đơn vị trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước.

Do đó UBND huyện chỉ đạo giao Thanh tra huyện tham mưu Quyết định thanh tra đối với doanh nghiệp nợ đọng BHXH là không đúng, chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng Bảo hiểm xã hội thực hiện theo Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ chỉ có BHXH Việt Nam và BHXH cấp tỉnh. Ngoài ra chức năng thanh tra về Bảo hiểm xã hội (BHXH, BHYT, BH thất nghiệp) là thuộc thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; thanh tra Bộ Y tế và thanh tra Bộ Tài chính.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings