Câu hỏi

2.33KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Công dân có đơn tố cáo Phó Chủ tịch huyện A và Chủ tịch xã B, huyện A có hành vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ công vụ thì thẩm quyền giải quyết của ai? Theo quy định Luật Tố cáo thẩm quyền giải quyết Phó Chủ tịch huyện là Chủ tịch tỉnh, còn Chủ tịch xã là Chủ tịch huyện. Trong trường hợp này có tách riêng như vậy không và căn cứ quy định nào?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Tại khoản 1 Điều 12 Luật Tố cáo năm 2018 quy định về nguyên tắc xác định thẩm quyền trong giải quyết tố cáo: Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó giải quyết. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó giải quyết”.

Đồng thời tại khoản 2, 4 Điều 13 Luật Tố cáo năm 2018 quy định thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của Chủ tịch xã là do Chủ tịch huyện giải quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết tố cáo.

Do đó, trong trường hợp công dân có đơn tố cáo Chủ tịch UBND xã B, Phó Chủ tịch UBND huyện B cần tách riêng để giải quyết tố cáo đảm bảo nguyên tắc trong việc giải quyết đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 4 và khoản 2,4 Điều 13 Luật Tố cáo năm 2018.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings