Câu hỏi

308Tiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Theo khoản 4 Điều 5 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Khiếu nại “4…. Trường hợp có nhiều người thừa kế thì những người đó có quyền ủy quyền cho một trong những người thừa kế hoặc luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại.”
Xin cho hỏi, trong trường hợp có nhiều người thừa kế nhưng 1 trong những người đó không ủy quyền để khiếu nại thì những người thừa kế còn lại có được quyền khiếu nại và vụ việc có được giải quyết hay không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại khoản 4, Điều 5 Luật Khiếu nại năm 2011: Trường hợp có nhiều người thừa kế, nhưng một trong những người đó không ủy quyền để khiếu nại, thì những người thừa kế còn lại được quyền khiếu nại và người thừa kế khi khiếu nại phải xuất trình với cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại giấy tờ để chứng minh quyền thừa kế của mình. Vụ việc khiếu nại giải quyết theo trình tự chung theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings