Câu hỏi

1.60KPhòng chống tham nhũng
0
0 bình luận

Theo quy định, kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên.

Ví dụ: năm 2020 tôi đã kê khai tài sản lần đầu có tiền tiết kiệm 100 triệu đồng. Năm 2021, tiết kiệm được 100 triệu đồng. Năm 2022 tiết kiệm được 100 triệu đồng (tiền tiết kiệm từ lương hai vợ chồng). Như vậy, tổng số tiền tiết kiệm được từ lúc kê khai lần đầu (2020) đến nay là trên 300 triệu đồng. Hỏi: Tôi có thuộc diện đối tượng kê khai bổ sung năm 2022 hay không? Đề nghị làm rõ thêm tiền biến động trong năm được hiểu như thế nào?

Câu hỏi đã trả lời

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Tôi xin hỏi thêm: Tiếp tục trong câu hỏi ở trường hợp trên, nếu có phát sinh thu nhập năm 2023 từ hơn 300 triệu và phải kê khai bổ sung thu nhập thì phần II.9 Tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai phải kê khai như thế nào? Theo hướng dẫn: Giữa 2 lần kê khai là so sánh với lần kê khai gần nhất trước đó (là lần kê khai năm 2020). Nếu phải so sánh với năm 2020 thì phải tính đến phần thu nhập tiết kiệm ở các năm 2021, 2022. Vì để giải thích cho việc có thu nhập hơn 300 triệu của năm 2023 là do sự tích lũy từ năm 2021 và 2022. Cho nên việc kê khai cũng mang tính lũy kế. Xin trường hướng dẫn thêm cho thắc mắc của tôi? Xin cảm ơn.

Câu hỏi đã trả lời
Bình luận
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.

Theme Settings