Câu hỏi

2.28KPhòng chống tham nhũng
0
0 bình luận

Tại mục III. BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN, THU NHẬP; GIẢI TRÌNH NGUỒN GỐC CỦA TÀI SẢN THU NHẬP TĂNG THÊM. Điểm 9: Tổng thu nhập giữa hai lần kê khai: Không có. Vì số tiền lương thu nhập của gia đình , đã trả nợ mua đất và sinh hoạt gia đình. Vậy tôi ghi như vậy có đúng không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Tại Phụ lục I của Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, phần B, mục IV, ghi chú số 32 có hướng dẫn như sau:

Với điểm 9. Tổng thu nhập nhập giữa hai lần kê khai, thuộc mục III. Biến động tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc của tài sản thu nhập tăng thêm, cần phải ghi tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai vào cột “giá trị tài sản, thu nhập” và ghi rõ từng khoản thu nhập có được trong kỳ kê khai.

Như vậy, việc kê khai tổng thu nhập giữa hai lần kê khai được thực hiện kể từ bản kê khai tài sản, thu nhập lần thứ hai trở đi (bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu không cần kê khai mục này). Khái niệm “Tổng thu nhập giữa hai lần kê khai” tại điểm 9, mục III không phải là kết dư thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí sinh hoạt hay trả nợ của gia đình. Cần hiểu “Tổng thu nhập giữa hai lần kê khai” là tổng của các khoản thu nhập trong khoảng thời gian giữa hai lần kê khai tài sản, thu nhập.

Vì vậy, việc kê khai là không có thu nhập như vậy là chưa chính xác, mà cần phải cộng tổng tất cả các khoản thu nhập phát sinh trong khoảng thời gian giữa hai lần kê khai tài sản, thu nhập.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings