Câu hỏi

833Thanh tra
0
0 bình luận

Chi cục X thuộc Sở A là cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh chuyên ngành. Để lập kế hoạch thanh tra năm 2022, Chi cục Trưởng Chi cục X đã gửi danh sách tổ chức, cá nhân dự kiến sẽ thanh tra trong năm 2022 cho Chánh Thanh tra Sở A. Chánh Thanh tra Sở nhận thấy trong danh sách của chi cục X có 02 doanh nghiệp trùng với dự kiến của Thanh tra Sở A sẽ tiến hành thanh tra chuyên ngành năm 2022 nên Chánh Thanh tra Sở A yêu cầu Chi cục X loại 02 doanh nghiệp này khỏi dự kiến kế hoạch thanh tra năm 2022 của Chi cục X. Vậy, Chánh Thanh tra Sở A yêu cầu Chi cục X đúng hay sai?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Với nội dung bạn hỏi như trên chúng tôi trả lời như sau:

Điểm b khoản 1 Điều 25 Luật Thanh tra 2010 quy định nhiệm vụ của Chánh Thanh tra Sở có thẩm quyền “Xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi được phân cấp quản lý nhà nước của Sở

Khoản 4 Điều 13 Thông tư 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định “Kế hoạch thanh tra của Thanh tra Sở chồng chéo với kế  hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở thì Thanh tra Sở tiến hành thanh tra”.

Thứ nhất, Chi cục Trưởng Chi cục X gửi danh sách dự kiến sẽ thanh tra trong năm 2022 cho Chánh Thanh tra Sở là đúng quy định nhằm tránh chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi được phân cấp quản lý nhà nước .

Thứ hai, việc Chánh Thanh tra Sở yêu cầu loại 02 doanh nghiệp trùng lắp của Chi cục là đúng quy định.

Căn cứ vào kế hoạch thanh tra năm 2022 được Giám đốc Sở phê duyệt theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở (trong đó 02 doanh nghiệp nói trên) thì Thanh tra Sở sẽ tiến hành thanh tra.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings