Câu hỏi

1.67KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Ban Tiếp công dân huyện nhận được đơn khiếu nại của một người dân gửi Chủ tịch UBND huyện đề nghị xem xét giải quyết một vụ việc khiếu nại. Sau khi xem xét, cán bộ Ban Tiếp công dân nhận thấy đơn này thuộc thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND cấp xã nhưng chưa được giải quyết. Vậy, Ban Tiếp công dân có thể đề xuất Chủ tịch UBND huyện thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai ngay hay phải chuyển Chủ tịch UBND xã giải quyết khiếu nại lần đầu?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Khiếu nại thì Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền “Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Như vậy, trong trường hợp này khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết lần hai của Chủ tịch UBND cấp huyện. Tuy nhiên, vì khiếu nại này chưa được Chủ tịch UBND xã giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định. Do vậy, Ban Tiếp công dân nên tùy từng trường hợp có thể xử lý như sau:

Trường hợp thứ nhất: Nếu người khiếu nại chưa gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND cấp xã để khiếu nại lần đầu thì Ban Tiếp công dân nên hướng dẫn công dân gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND xã để được giải quyết khiếu nại lần đầu.

Trường hợp thứ hai: Nếu người khiếu nại đã gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND xã nhưng quá thời hạn không được thụ lý giải quyết thì Ban Tiếp công dân cần tham mưu Chủ tịch UBND huyện ra văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND xã xem xét giải quyết khiếu nại theo quy định.

Trường hợp thứ ba: Nếu đã hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Điều 28 của Luật Khiếu nại mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết, Ban Tiếp công dân phải tham mưu với Chủ tịch UBND huyện xem xét thụ lý giải quyết khiếu nại theo trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai. Quyết định giải quyết khiếu nại trong trường hợp này là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

Đồng thời để đảm bảo thực hiện đúng thẩm quyền, trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại. Chủ tịch UBND huyện cần áp dụng biện pháp xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền đối với Chủ tịch UBND xã nếu có vi phạm trong thực hiện thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

 

xuất bản
Bình luận

Theme Settings