Câu hỏi

1.85KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Công dân khiếu nại Quyết định của UBND tỉnh về bảng giá đất các loại trên địa bàn tỉnh áp dụng từ ngày 01/01/2020 – 31/12/2024. Vậy khiếu nại trên có thụ lý không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định của tại khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại năm 2011: Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Như vậy, đối tượng khiếu nại là quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.

Đối với Quyết định của UBND tỉnh về bảng giá đất các loại trên địa bàn tỉnh áp dụng từ ngày 01/01/2020 – 31/12/2024. Đây là quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm được áp dụng trong phạm vi toàn tỉnh trong giai đoạn từ năm 2020 – 2024. Hơn nữa quyết định trên không phải là quyết định cá biệt vì áp dụng chung trong phạm vi toàn tỉnh, không phải là quyết định áp dụng cho 1 cá nhân riêng biệt. Do đó quyết định này không phải là đối tượng khiếu nại nên cơ quan có thẩm quyền không thụ lý khiếu nại theo Điều 11 Luật Khiếu nại.

Trong trường hợp công dân thấy không hợp lý bởi quyết định trên thì công dân có quyền làm đơn kiến nghị gửi đến UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings