Câu hỏi

1.97KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Tôi tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Trưởng thôn thì thẩm quyền thụ lý giải quyết của Chủ tịch xã?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Do bạn cung cấp thông tin về hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo của Trưởng thôn chưa cụ thể nên chúng tôi phân ra hai trường hợp để giải quyết:

Trường hợp 1: Nếu như hành vi bị tố cáo liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Trưởng thôn:

Trưởng thôn là chức danh được bầu ra để thay mặt và đại diện cho cộng đồng dân cư có địa bàn cư trú trong một khu vực ở một xã, phường, thị trấn và không phải cán bộ, công chức. Tuy nhiên, nếu hành vi vi phạm của Trưởng thôn là trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì theo quy định tại Điều 21 Luật Tố cáo 2018 về Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ mà không phải là cán bộ, công chức, viên chức:

“Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ mà không phải là cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người đó trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ” thì thẩm quyền giải quyết sẽ do Chủ tịch UBND cấp xã giải quyết.

Trường hợp 2: Nếu như hành vi vi phạm bị tố cáo liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước:

“1. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết.

2. Tố cáo nhiều hành vi vi phạm pháp luật thuộc chức năng quản lý nhà nước của nhiều cơ quan thì các cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp để thống nhất xác định cơ quan có thẩm quyền chủ trì giải quyết hoặc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước cấp trên quyết định giao cho một cơ quan có thẩm quyền chủ trì giải quyết.

3. Tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan thì cơ quan thụ lý đầu tiên có thẩm quyền giải quyết”.

Như vậy, nếu tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Trưởng thôn mà nội dung liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thì thẩm quyền giải quyết sẽ thuộc về Chủ tịch UBND cấp xã giải quyết.

 

xuất bản
Bình luận

Theme Settings