Câu hỏi

274Thanh tra
0
0 bình luận

Ngày 20/11/2021, Đoàn Thanh tra chuyên ngành thuế tiến hành thanh tra  tại doanh nghiệp tôi (thời kỳ thanh tra từ 2019-2020). Nội dung thanh tra về việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất của doanh nghiệp, Trưởng đoàn thanh tra đã quyết định niêm phong toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp trong thời kỳ 2019-2020. Vậy, cho tôi hỏi quyết định của Trưởng đoàn thanh tra như vậy có đúng quy định của pháp luật không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Trưởng đoàn thanh tra thực hiện việc niêm phong hồ sơ, tài liệu của doanh nghiệp thời kỳ 2019-2020 là đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật vì: Theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 53 Luật Thanh tra và khoản 1 Điều 36 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 thì Trưởng đoàn thanh tra có quyền quyết định niêm phong một phần hoặc toàn bộ tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Người ra quyết định thanh tra về quyết định của mình.

Tuy nhiên, một trong những nguyên tắc của hoạt động thanh tra là “không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra”. Trong trường hợp này phạm vi của cuộc thanh tra là việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất của doanh nghiệp mà Trưởng đoàn thanh tra thực hiện niêm phong toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp và vượt quá phạm vi thanh tra (vi phạm khoản 2 Điều 13 Luật Thanh tra 2010). Mặt khác, việc niêm phong tài liệu chỉ được thực hiện khi có căn cứ cho rằng đối tượng thanh tra tiêu hủy, sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ tài liệu. Vì vậy, bạn nên trao đổi và kiến nghị với Trưởng đoàn thanh tra về căn cứ áp dụng quyền niêm phong tài liệu về phạm vi tài liệu cần niêm phong để không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của  doanh nghiệp.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings