Câu hỏi

2.14KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Tôi có làm đơn tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Chủ tịch UBND xã. Đơn tố cáo của tôi đã được Chủ tịch UBND huyện giải quyết nhưng tôi không đồng ý với kết quả giải quyết. Tôi muốn khiếu nại kết luận nội dung tố cáo của Chủ tịch UBND huyện thì tôi phải gửi đơn đến đâu?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Việc giải quyết tố cáo hiện nay được thực hiện theo quy định của Luật Tố cáo năm 2018. Theo quy định tại điểm d Điều 9 Luật Tố cáo năm 2018 về quyền và nghĩa vụ của người tố cáo thì người tố cáo có quyền “Tố cáo tiếp khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không đúng pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo chưa được giải quyết”.

Như vậy, Luật Tố cáo không quy định quyền khiếu nại đối với kết luận nội dung tố cáo của người tố cáo mà quy định cho người tố cáo có quyền tố cáo tiếp. Do vậy, nếu ông có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND huyện là không đúng pháp luật thì ông có thể gửi đơn tố cáo tiếp lên Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét và có quyền giải quyết lại vụ việc tố cáo trong trường hợp có một trong các căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 37 Luật Tố cáo, đó là: Kết quả xác minh hoặc kết luận nội dung tố cáo thiếu chính xác hoặc thiếu khách quan; Bỏ sót, bỏ lọt thông tin, tài liệu, chứng cứ quan trọng trong khi xác minh hoặc kết luận nội dung tố cáo; Áp dụng không đúng pháp luật trong quá trình xác minh hoặc kết luận nội dung tố cáo.

Trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh xác định việc giải quyết tố cáo trước đó là đúng quy định của pháp luật thì không giải quyết lại vụ việc tố cáo, đồng thời thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người tố cáo về việc không giải quyết lại.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings