Câu hỏi

1.65KThanh tra
0
0 bình luận

Tại Thông tư 05 quy định về giám sát hoạt động đoàn thanh tra quy định: trường hợp người ra Quyết định thanh tra trực tiếp giám sát hoạt động đoàn thì phải thể hiện ngay trong Quyết định thanh tra.
Tuy nhiên tại Thông tư 06/2021/TT-TTCP quy định người ra Quyết định thanh tra trực tiếp giám sát hoạt động Đoàn. Trong trường hợp thành lập Tổ giám sát hoặc cử công chức giám sát thì mới ban hành Quyết định giám sát. Vậy nếu người ra Quyết định thanh tra trực tiếp giám sát thì sẽ không cần ban hành Quyết định giám sát, nhưng trong Quyết định thanh tra có cần phải thể hiện nội dung giám sát do người ra Quyết định thanh tra thực hiện như quy định tại Thông tư 05 của TTCP trước đây không? Và nếu không thể hiện nội dung này trong Quyết định thanh tra thì cơ sở để giám sát thể hiện như thế nào hay mặc nhiên hiểu người ra Quyết định thanh tra có trách nhiệm thực hiện? Xin cảm ơn!

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra được thực hiện theo Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ.

Trường hợp Người ra quyết định thanh tra trực tiếp giám sát thì không cần ban hành Quyết định giám sát và trong Quyết định thanh tra không phải thể hiện nội dung giám sát như quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-TTCP của TTCP trước đây mà Quyết định thanh tra thực hiện theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ. Và khi đó Người ra quyết định thanh tra thực hiện việc giám sát Đoàn thanh tra theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ, đây chính là trách nhiệm của Người ra quyết định thanh tra được quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 06/2021/TT-TTCP: “Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo Đoàn thanh tra, bảo đảm nguyên tắc của hoạt động thanh tra, bảo đảm cuộc thanh tra được thực hiện đúng pháp luật, đúng mục đích, yêu cầu; giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của Đoàn thanh tra; các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra”.

Thông thường Người ra quyết định thanh tra thực hiện trách nhiệm giám sát Đoàn thanh tra, khi trực tiếp giám sát thông qua các biện pháp nắm bắt thông tin, yêu cầu báo cáo định kỳ, đột xuất, chỉ đạo Đoàn thanh tra thực hiện các công việc…

xuất bản
Bình luận

Theme Settings