Câu hỏi

1.19KThanh tra
0
0 bình luận

Bà A là công chức công tác ngành thuế 10 năm ngạch chuyên viên, trong thời gian làm việc tại Thuế bà A công tác tại phòng Thanh tra Thuế 5 năm và đã có chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra do trường Nghiệp vụ thuế cấp. Nay bà A chuyển sang công tác tại Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố phòng Thanh tra. Bà A đã học và đáp ứng đầy đủ các văn bằng theo yêu cầu của ngạch thanh tra viên ngân hàng. Như vậy, bà A có được chuyển sang ngạch Thanh tra viên luôn không hay vẫn áp dụng thời gian chờ chuyển ngạch?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo nội dung bạn hỏi như trên thì bà A là công chức thuế, giữ ngạch chuyên viên, đã công tác tại cơ quan Thuế 10 năm (có 5 năm công tác tại phòng Thanh tra Thuế) nay chuyển công tác sang phòng thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và đã có đủ các văn bằng theo yêu cầu của ngạch thanh tra viên ngân hàng.

Tại điểm e khoản 4 Điều 6 Nghị định 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ về thâm niên công tác để bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên quy định: “Có thời gian ít nhất 02 năm làm công tác thanh tra (không kể thời gian tập sự, thử việc); Trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức… công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước thì phải có thời gian ít nhất 05 năm giữ ngạch công chức, viên chức, cấp hàm tương đương ngạch thanh tra viên”.

Như vậy, khi bà A chuyển công tác, với điều kiện thời gian đã công tác và giữ ngạch chuyên viên tại cơ quan thuế  5 năm là đủ điều kiện về thời gian để được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra.

Tuy nhiên việc bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên ngoài điều kiện về thời gian, bà A còn phải đáp ứng đủ các điều kiện về văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch thanh tra viên bao gồm: Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên do Trường Cán bộ Thanh tra cấp… và trong trường hợp bà A đã có đủ các văn bằng chứng chỉ nêu trên bà vẫn phải thực hiện theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BNV ngày 17/11/2008 của Bộ Nội vụ: “phải có ít nhất 01 năm (12 tháng) làm công tác thanh tra” tại Chi nhành Ngân hàng tỉnh.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings