Câu hỏi

393Thanh tra
0
0 bình luận

Tôi là thành viên Đoàn thanh tra. Sau khi kiểm tra, xác minh, tôi không báo cáo kết quả thực hiện cho Trưởng Đoàn bằng văn bản mà chỉ gửi biên bản làm việc trong đó có nêu rõ ưu, khuyết điểm và sai phạm của đối tượng thanh tra có được không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Căn cứ Điều 47 và Điều 54, Luật Thanh tra năm 2010 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn thanh tra: “Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Trưởng Đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm trước Trưởng Đoàn thanh tra và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, khách quan của nội dung đã báo cáo.”

Căn cứ khoản 1, Điều 27, Thông tư số 06/2021/TT-TTCP về chế độ báo cáo quy định: “…Thành viên Đoàn thanh tra phải hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn được giao và báo cáo Trưởng Đoàn thanh tra về việc thực hiện nhiệm vụ được giao ngay sau khi hoàn thành. Trong trường hợp có vấn đề phát sinh ngoài nhiệm vụ được giao hoặc cần phải được xử lý ngay thì thành viên Đoàn thanh tra phải báo cáo với Trưởng Đoàn thanh tra để xem xét, quyết định.”

Như vậy, thành viên Đoàn thanh tra phải thực hiện các công việc và báo cáo kết quả thực hiện công việc với Trưởng Đoàn thanh tra. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn thanh tra phải thể hiện được các nội dung: kết quả kiểm tra, xác minh theo nhiệm vụ được phân công; kết luận rõ đúng, sai về từng nội dung đã được kiểm tra, xác minh và quy định của pháp luật làm căn cứ để kết luận đúng, sai; nêu rõ hành vi tham nhũng phát hiện qua thanh tra (nếu có); xác định rõ tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật; kiến nghị, đề xuất xử lý hành vi vi phạm… Do đó, thành viên Đoàn thanh tra chỉ gửi biên bản làm việc (trong đó có nêu rõ ưu, khuyết điểm và sai phạm của đối tượng thanh tra) cho Trưởng Đoàn thanh tra thì không đầy đủ các yêu cầu nêu trên.

Vì vây, thành viên Đoàn thanh tra phải làm báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh (kèm theo biên bản làm việc…)  với Trưởng Đoàn thanh tra.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings